Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Home / Archive by category "Gemeenteraadsverkiezingen 2012"

Actiepunt 8

Gent: geen belastingverhoging

Dankzij de liberalen zijn we in Gent terecht fier op een stadskas in evenwicht en de laagste belastingsdruk van alle Vlaamse grootsteden.

De komende jaren moeten we dit beleid onverkort verder zetten.
Een belastingverhoging doorvoeren in de volgende legislatuur is voor mij onaanvaardbaar.
Het budget kan ook de komende jaren in evenwicht blijven, indien binnen de stedelijke overheid de juiste hervormingen worden doorgevoerd.

Lees ook:

Actiepunt 7

Iedereen Gentenaar

Gentenaars zijn eigenzinnig en vormen daardoor een maatschappij die open staat ten aanzien van de de wereld en ieders eigenheid, met dien verstande dat iedereen zich aan elkaar aanpast en het samenleven laat primeren.

Voor een Gentenaar is er dan ook geen verschil tussen een man en een vrouw.
Als OCMW-raadslid pleitte ik consequent voor de verplichte inburgering als voorwaarde om al dan niet OCMW-steun te bekomen.

EU-onderdanen zijn immers wettelijk niet verplicht een inburgeringstraject te volgen.
Gent kent de afgelopen jaren een sterke instroom uit Centraal- en Oost-Europa.

Ook voor deze groep is het volgen van een inburgeringstraject naar mijn ervaring een absolute voorwaarde om hun integratie en arbeidskansen te verhogen.
Wie OCMW-steun geniet, zou moeten verplicht worden een dergelijk traject te volgen. Voor wat hoort wat.

Lees ook:

Actiepunt 6

Gent, een propere stad.

Persoonlijk heb ik weinig begrip voor sluikstorten. Nultolerantie en strikte toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”
Hardleerse onverlaten krijgen wat mij betreft gemeentelijke administratieve boetes door gemachtigde ambtenaren.

Op die manier wordt ook de politie ontlast waardoor ze zich kan concentreren op haar kerntaken.
Iedereen heeft immers recht op een veilige buurt.

Verder dient ook het Gentse politiekorps zeker op peil te worden gehouden en wellicht uitgebreid te worden

Een efficiënte inzet van politie vergroot haar zichtbaarheid op straat en zorgt ontegensprekelijk voor een groter veiligheidsgevoel.

Lees ook:

Actiepunt 5

Gent een stad van cultuur en ontspanning voor iedereen

Er moet voldoende ruimte en infrastructuur zijn voor iedereen om zich uit te leven en te genieten via sport en cultuur.
Jongeren moeten kunnen fuiven op plaatsen die geen hinder veroorzaken voor buurtbewoners.
Maar fuiven moeten ze zeker kunnen. Op wijkniveau dienen er kleinschalige parken met sport- en speelmogelijkheden worden voorzien, lokale plekjes van rust, groen en spel.

Voor de opwaardering van het Citadelpark en het behoud van de kerselaarsparkjes aan de Charles de Kerckhovelaan ben ik in de afgelopen legislatuur uitvoerig tussen gekomen.

Na jaren van voorbereiding is er nu eindelijk een masterplan goedgekeurd voor deze mooie buurt waar ik 35 jaar gewoond heb.
Daar ben ik best fier op. De volledige uitvoering van dit masterplan dient tegen 2025 te worden gerealiseerd en zal ik vanzelfsprekend van nabij opvolgen.

Lees ook:

Actiepunt 4

Gent… onderwijs met gelijke kansen voor iedereen

Als liberaal verdedig ik gelijke kansen voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie.
Daarom pleit ik er als progressief liberaal al jaren voor om snel onze moedertaal te leren want dit is van cruciaal belang voor de toekomst van elk kind.

Lees ook:

Actiepunt 3

Gent veilig en gezond op pad.

Het beleid rond de zone 30 dient dringend te worden geëvalueerd.
De actueel geldende veralgemeende zone 30 is naar mijn ervaring te radicaal. Ik ben uiteraard wel voorstander van zone 30 in schoolbuurten tijdens de schooluren en ook voor dynamische borden die ervoor kunnen zorgen dat de zone 30 gecommuniceerd wordt op de momenten waarop het nodig is (lees: de veiligheid van kinderen) maar niet daar buiten.

Iedereen heeft immers het recht om zijn vorm van mobiliteit te kiezen.
Ik pleit voor beter openbaar vervoer en veiliger fietspaden en ben ook voorstander om de mogelijkheden van openbaar vervoer per water als mobiliteitsalternatief te benutten.

Ik ga samen met mijn liberale collega’s op mobiliteitsvlak voluit voor een én-én-verhaal!

Lees ook:

Actiepunt 2

Gent en betaalbaar wonen

De schaarse ruimte moet optimaal benut worden.
Verder moet bouwen en verbouwen aantrekkelijker worden door o.a. de bouwformaliteiten te vereenvoudigen en te versnellen.

Communicatie en informatie is daarbij essentieel

Het verlagen van de onroerende voorheffing zal wonen in de stad ook betaalbaarder maken.

Lees ook Betaalbaar wonen voor elke Gentenaar

Actiepunt 1

Gent en haar deelgemeenten

Een stad is meer dan het centrum. Nu ik met mijn echtgenote en zoon vanuit het stadcentrum verhuisde naar Oostakker, stel ik vast dat er maar al te vaak broodkruimels van tafel vallen voor de randgemeenten maar niet echt brood.
Daarom is er voortaan een meer doordACHT beleid nodig met meer aandacht voor de Gentse randgemeenten!

De verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de deelgemeenten moet verhogen en daarom ijver ik voor een volwaardig mobiliteitsplan op maat van elke deelgemeente. Een goed voorbeeld is alvast mijn tussenkomst voor de inwoners van Oostakker omtrent het sluikverkeer in de dorpskern.

Zo werd er een nieuw op-en afrittencomplex geopend op de R4 ter hoogte van de industriezone Oostakker (Schansakker).

Deze legislatuur heb ik mij onder andere ingezet voor deze hete hangijzers:

Daadkrachtige overheid

Dank zij de Gentse liberalen geniet je in Gent van de laagste belastingdruk van alle Belgische grootsteden. En ook in de toekomst zeggen we resoluut neen tegen elke verhoging van de stedelijke personenbelasting!

Als Gentenaar ben ik fier op mijn geboortestad. Gent is de voorbije decennia vernieuwd en verbeterd. Van een grijze industriestad evolueerde ze naar een bruisende stad van kennis en cultuur. Het resultaat van een degelijk bestuur en van keuzes die (laten we eerlijk zijn) vaak door liberalen zijn gemaakt of geïnspireerd werden. Ik denk maar aan het mobiliteitsplan, een stadskas in evenwicht en de laagste belastingdruk van alle Belgische grootsteden.

Sinds de financiële crisis losbarstte in 2008 is dit gegeven niet meer van het toneel verdwenen. Maar crisissen zijn uitdagingen. De uitdaging voor de volgende legislatuur is dan ook duidelijk: de gezonde Gentse financiën op koers te houden. Dat kan volgens ons met een kleinere maar efficiënte overheid die doordacht en efficiënt bestuurt én door een slagkrachtigere organisatie van de stadsdiensten.  Het enige alternatief: belastingverhoging is voor mij en de Gentse Open VLD uitgesloten.

Gelukkig heeft de Gentse financiële koers onder liberale vlag ons de afgelopen 30 jaar veel voorspoed en stabiliteit gebracht en tevens de mogelijkheid geboden om een spaarpotje aan te leggen die ons de komende jaren de nodige financiële zekerheden kan bieden in economisch onweer.

Maar een daadkrachtige overheid gaat verder dan een gezonde boekhouding. Het Gentse stadsbestuur moet de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen en blijven verbeteren.

Zo wens ik met de Gentse Open VLD de complexe structuur van onze stedelijke instellingen te vereenvoudigden om ervoor te zorgen dat de Gentenaar kan genieten van een snelle, flexibele en efficiënte dienstverlening. Daarom is het belangrijk om het kloppend hart van de Gentse administratie te centraliseren, onder meer via een duurzaam aankoop- en investeringsbeleid.

Dit biedt een aanzienlijk kostenvoordeel op gebied van infrastructuur en energieverbruik.

Aan de andere kant willen liberalen echter ook blijvend investeren in de eigenheid van de randgemeenten. Mensen moeten ook in hun eigen deelgemeente of wijk toegang hebben tot een laagdrempelige  lokale-, kwalitatieve- en maximaal bereikbare dienstverlening.

Ondanks de crisis en de talloze investeringen in de stad werden de belastingen in Gent niet verhoogd. En ook in de toekomst zeg ik resoluut nee tegen elke verhoging van de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelasting. Onze liberale aanpak heeft er in de loop van de laatste decennia voor gezorgd dat Gent is kunnen uitgroeien tot een creatieve en innovatieve stad met internationale uitstraling. Daarom dat ik oprecht overtuigd ben dat het verder zetten van het liberaal financieel beleid broodnodig is voor Gent en de Gentenaar.

Stem doordACHT voor Carl op ACHT !

Gent is een schitterende stad waar ik graag leef, woon en werk, maar het werk is nooit af.
Als jong gemeenteraadslid besef ik, meer dan ooit, dat wie stilstaat achteruit gaat.
Daarom wil ik met jouw steun bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verder werken aan de uitbouw en de toekomst van onze stad en alle Gentenaars, die net als mij willen dat onze stad de mooiste van Vlaanderen blijft.
De inzet is hoog en wij als liberalen gaan ongebonden naar de kiezer. Zonder kartels en met een duidelijk programma: gezonde financiën zonder belastingsverhogingen!
Een woord is een woord en dat hebben we als geen ander bewezen in de afgelopen bestuursperiodes.

Als rasechte Gentenaar wil ik jouw belangen verder gedreven verdedigen. Vanuit een vernieuwend, progressief en vooral liberaal project wil ik verder bouwen aan een dynamische en bruisende stad waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen, te leven en te werken.
Politiek met een hart en een luisterend oor voor iedereen zijn mijn beweegredenen om politiek actief te zijn.
Met enthousiasme en dossierkennis wil ik verder werken aan een toekomstgericht beleid met ruimte voor zowel individu als bedrijfsleven in onze stad.

Lees verder