Betaalbaar wonen voor elke Gentenaar!

Home / Blog / Betaalbaar wonen voor elke Gentenaar!

Het is opvallend om te moeten vaststellen dat alsmaar meer Gentenaars mij aanspreken over het huidige aanbod en de prijzen op de woningmarkt.
Iedereen die vandaag een woning zoekt in een Vlaamse centrumstad komt vaak van een kale reis terug.
Kwalitatief wonen wordt stilaan onbetaalbaar en nergens is het tekort zo nijpend als in onze Vlaamse centrumsteden.
Als lid van de Commissie Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadswoningen, Stadsontwikkeling en Mobiliteit moet ik helaas vaststellen dat Gent hier geen uitzondering op is.
Ik stel immers al jaren vast dat er een stadsvlucht heerst die de leefbaarheid van onze mooie stad bedreigt.
Met grote projecten zoals aan de Oude Dokken probeert de stad alvast het aanbod  te vergroten en tegelijkertijd de stijgende prijzen af te remmen op de woningmarkt.

Geef toe de balans is immers snel gemaakt.
Het bestaande, verouderde aanbod wordt noodgedwongen ingevuld door mensen met lagere inkomens voor wie kwalitatieve alternatieven niet haalbaar zijn.
En zij die willen investeren in een kwalitatieve woning zoals jonge gezinnen, middenklassers, alleenstaande starters, etc. worden in hun plannen gedwarsboomd door de hoge prijzen.
Het gevolg voor onze stad is storende leegstand en een verouderd aanbod.
Ik ben dan ook opgetogen met het programma van Open VLD Gent voor de komende verkiezingen waarin betaalbaar wonen één van de belangrijkste punten wordt, want het is hoog tijd om deze negatieve tendens te doorbreken met een vernieuwend en krachtdadig woonbeleid.

Ik was dan ook verheugd dat ik als voormalig voorzitter van Jong VLD Gent steun vond voor een innoverend woonbeleid bij mijn collega’s van Jong VLD Gent die deze problematiek recent constructief en proactief onder de aandacht hebben gebracht met hun actieplan: “7 keer beter wonen”.

Het gaat om 7 concrete actiepunten voor een beter woonbeleid:

  1. Een einde aan de (a)sociale woningbouw: huursubsidies als kern van het sociale woonbeleid.
  2. De stad stopt niet aan de stadsgrens: ruimtelijke ordening en woonbeleid vergen een aanpak op stadsregioniveau.
  3. Woonfiscaliteit: een verlaging van de transactiekosten betekent een boost voor het aanbod.
  4. Een slimme woningtaks i.p.v. de verouderde onroerende voorheffing.
  5. Milieubewust bouwen of renoveren: financieringsmogelijkheden verdienen een uitbreiding.
  6. Een nieuwe kijk op woontypologieën en innovatieve woonvormen.
  7. Een hogere woonmobiliteit leidt tot lagere prijzen, minder CO2 en is goed voor de arbeidsmarkt .

Ik nodig u graag uit het volledige actieplan eens door te nemen.
Daarvoor verwijs ik u graag door naar de website van mijn collega’s van Jong VLD Gent: www.jongvldgent.net .

Ik kan me alvast perfect terugvinden in deze 7 actiepunten omdat ze kunnen zorgen voor de noodzakelijke verandering inzake betaalbaar leven en wonen in onze stad.
Een beter woonbeleid, dat is waar in de volgende legislatuur volgens mij volop moet op worden ingezet voor de Gentenaar.
Ik ben dan ook van plan om deze actiepunten persoonlijk ter harte te nemen in mijn streven naar een leefbaar en betaalbaar Gent voor iedereen!

One thought on “Betaalbaar wonen voor elke Gentenaar!

Comments are closed.