Opleidings- en tewerkstellingscentrum en de sociale fraudecel van het OCMW succesvol

Home / Blog / Opleidings- en tewerkstellingscentrum en de sociale fraudecel van het OCMW succesvol


Het OCMW Gent staat open voor alle Gentenaars en heeft als taak het welzijn van iedere Gentse burger te verzekeren. 
Daarbij kunnen de schaarse overheidsmiddelen enkel terecht komen bij diegenen die ze echt nodig hebben.
Als voormalig OCMW raadslid beschouw ik de werking en dienstverlening van het OCMW Gent als één van de speerpunten van een echt sociaal beleid.

Rechten kunnen echter niet bestaan zonder plichten.
Om het OCMW Gent financieel gezond te houden en de goede werking ervan verder te kunnen garanderen wordt er daarom op een intensieve manier aan activering gedaan.
Mensen aan een job helpen is naar mijn mening immers de beste sociale bescherming die er is.
Hulp vanwege het OCMW moet op die manier op termijn leiden tot zelfredzaamheid.
Eén van de belangrijkste instrumenten daartoe is het Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC).

In het OTC krijgt de OCMW- cliënt een trajectbegeleider toegewezen.
Deze stelt hem of haar een aantal pertinente vragen en stelt een individueel profiel op.
Op basis van dit profiel bekijkt de begeleider welke wegen het best wordt gevolgd.
Er zijn hierbij een aantal mogelijkheden:

  • een taalcursus Nederlands;
  • een project waarin de cliënt wordt voorbereid op een      geschikte job;
  • een technische vorming;
  • een sociale tewerkstelling (bij het OCMW zelf of bij een      andere organisatie);
  • doorverwijzing naar een andere instantie zoals de Jobwerkbank      en de Lokale Werkwinkel.

Zo krijgt de cliënt een job binnen OCMW Gent of bij één van de 234 werkervaringsplaatsen, die een plaats vrijhouden voor artikel 60-cliënten en waarmee het OCMW Gent een samenwerkingsovereenkomst heeft.  
En kan de gedane werkervaring leiden naar een reguliere job.

Het Gentse OCMW zal trouwens binnenkort als eerste zijn intrek nemen op de volledig vernieuwde en ontwikkelde UCO-site die recent officieel werd geopend en waarop ik aanwezig was.
Tegen eind 2012 moet het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) er alvast zijn nieuwe stek hebben gevonden in het fabrieksgebouw in de Maïsstraat.

Uiteraard mogen we ondanks de goede werking van het OTC en andere diensten niet blind zijn voor een minderheid van mensen die bewust misbruik maken van de dienstverlening van het OCMW en alzo schade toebrengen, niet alleen aan het OCMW maar aan ieder van ons als belastingsbetaler.
In de voorbije coalitieperiode heb ik met OCMW-Voorzitter Geert Versnick er steeds voor gepleit om de strijd tegen zwartwerk en sociale fraude gevoelig op te drijven.
Zo is er nu binnen het OCMW  een controlecel die sociale fraude terdege aanpakt en de eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. 
Samenwerking met arbeidsgerechten moet dan weer leiden tot betere resultaten inzake bestrijding van zwartwerk.
Het kan immers niet de bedoeling zijn dat mensen zwart werk verrichten en tegelijkertijd financiële steun ontvangen van het OCMW.

Als voormalig OCMW-Raadslid wil ik jullie trouwens volgende unieke ervaring zeker niet onthouden die mij persoonlijk enorm heeft geraakt en mijn politiek engagement voor alle Gentenaars nog meer heeft gestimuleerd.
Zo was er een jongeman met een strafrechtelijk verleden die de vele kansen om een opleiding te volgen bij het OCMW Gent niet had gegrepen en na rijp beraad toch nog een laatste kans kreeg om zijn leven op de goede weg te krijgen en waarbij ik hem de wijze raad had gegeven om zijn talenten eindelijk eens te verzilveren.
Ik sprak hem aan over zijn interesses en hij was steeds gepassioneerd geweest door koken.
Nu is er een uniek project binnen het OCMW Gent, genaamd IKKOOK, waarbij een opleiding wordt gegeven om in de horeca aan de bak te komen.
Ik volgde uit persoonlijke interesse zijn vorderingen verder op en hij vervolledigde zijn opleiding op uitmuntende wijze omdat hij eindelijk iets gevonden had wat hem kon boeien.
Hij solliciteerde vervolgens en kon bijna onmiddellijk terecht in de horeca.
Ik verloor hem vervolgens even uit het oog maar groot was mijn verwondering toen ik onlangs in een Gents restaurant op mijn schouder getikt werd door betrokkene.
Hij vertelde fier dat hij nu daar werkte en dat hij dit alles te danken had aan het geloof en het vertrouwen die hij mocht ervaren bij mij én het OCMW Gent.
Op zo momenten besef je dat elkeen een tweede kans verdient en dat vertrouwen geven een onontbeerlijk element is om een medemens in zijn waardigheid te laten !

De werking van het OCMW Gent zal ik dan ook in de volgende legislatuur verder van nabij opvolgen want het welzijn van alle Gentenaars dient een absolute prioriteit te blijven van de volgende bestuursploeg !