Gemeenteraad

Home / Archive by category "Gemeenteraad"
Parkeerdruk UZ Gent

Parkeerdruk UZ Gent

In het vragenuurtje van november kaartte ik reeds de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan en in uw antwoord beloofde U in overleg te gaan met het UZ Gent. Is dit intussen reeds gebeurd en welke constructieve oplossingen werden hierop aangekaart?

In uw antwoord merkte u op dat er geen controles zijn en iedereen vrij kan parkeren maar in de praktijk is controle onmogelijk. Een ziekenhuisparking is immers per definitie een publiek toegankelijke parking omdat bezoekende familieleden of kennissen van patiënten steeds toegang moeten hebben, alsook iedere niet vooraf aangekondigde patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Het UZ Gent kan en mag niet als een gewoon bedrijf mag worden beschouwd. Het UZ Gent is immers een continubedrijf 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7. Zieke patiënten zijn meestal ook niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen en thuiswerken is voor de overgrote meerderheid van het personeel niet mogelijk gezien de noodzakelijke zorgen. Is de schepen bereid om met deze elementen rekening te houden bij zijn analyse?

U gaf ook aan dat U betwijfelde of de parking ook gebruikt wordt als een park & ride maar een recente enquêtering door De Lijn van reizigers die in het UZ Gent van tram 4 stappen spreekt boekdelen. De parking van het UZ Gent ligt volgens vele bezoekers gunstiger dan de park-and-rides van de Stad Gent en wordt dus ook gebruikt door winkelende bezoekers van het centrum als vervangparking voor de (ondergrondse) centrumparkings, die duurder zijn dan de ziekenhuisparking.

Tenslotte gaf U bij mijn vraag over een toelating tot capaciteitsuitbreiding het antwoord dat U dit als de laatste optie zag. Het gebrek aan concrete gegevens omtrent de parkeerdruk werd hier aangekaart maar uit regelmatige tellingen door het UZ Gent zelf kan met een vrij hoge nauwkeurigheid worden afgeleid dat er een tekort is van 500 à 600 parkeerplaatsen. Ik stel mij trouwens de vraag waarom het UZ Gent zwaar zou willen investeren in bijkomende parkings indien er geen tekort zou zijn aan plaatsen?

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid om alsnog de piste van capaciteitsuitbreiding te overwegen ingevolge de problematische parkeerdruk op het UZ Gent?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker

Langparkeren R4-Brug Gentstraat in Oostakker

Op de R4-brug ter hoogte van de Gentstraat te Oostakker parkeren momenteel opvallend veel vrachtwagens gedurende lange periodes. Hierdoor zijn deze plaatsen niet meer beschikbaar voor buurtbewoners en pendelaars die hun auto daar wensen te parkeren teneinde gebruik te kunnen maken van de nabijgelegen halte van het openbaar vervoer.

Deze parkeerstrook kan bij de heraanleg van Oostakkerdorp trouwens een valabel alternatief bieden voor autogebruikers die langer wensen te parkeren en gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of deze parkeerstrook verkeerstechnisch voorbehouden kan worden voor langparkeren van personenauto’s van pendelaars en buurtbewoners?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Dat is zeker geen slechte suggestie.

We zijn momenteel al bezig met het uittekenen van een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Okay in de Gentstraat. Tegelijkertijd zullen we een klein stuk van die parkeerstrook in de directe omgeving van de Okay en de huizen aan de overzijde vergroenen, zodat het parkeren van vrachtwagens daar onmogelijk wordt gemaakt.

De rest van de parkeerstrook op en over de brug blijft wel bestaan en ik zal zeker laten onderzoeken of daarvan minstens een deel kan worden voorbehouden voor personenwagens.

Maar u zal het met mij eens zijn, collega De Decker, dat we ook de economie nog voldoende kansen moeten geven en dus ook het parkeren van vrachtwagens niet overal onmogelijk kunnen maken. In de zone aan de brug zonder directe omwonenden kunnen vrachtwagens nog worden geparkeerd zonder overlast te bezorgen. Indien we daar overgaan tot een totaal verbod, moeten we ons ervan bewust zijn dat deze problematiek zich zal verschuiven naar plekken waar er wellicht meer hinder van wordt ondervonden.

Uw vraag wordt dus verder onderzocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Dorpsschool Sint-Kruis-Winkel

Dorpsschool Sint-Kruis-Winkel

Via de pers bereikte ons het nieuws dat het dorpsschooltje in Sint-Kruis-Winkel na volgend schooljaar de deuren sluit. Dit leidt tot heel wat ongerustheid bij de ouders van de kinderen die momenteel schoollopen in het betrokken schooltje.

Daarom volgende vragen:

 • Is er vooraf overleg geweest met de inrichtende macht over de sluiting van het schooltje? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg? Wat is de reden voor de sluiting van het schooltje?
 • Is er voldoende potentieel om onderwijs aan te bieden in de regio? Werden of worden pistes voor een eventuele overname van het schooltje onderzocht?
 • Ook de speelpleinwerking vond plaats in het schooltje. Welke zijn hier desgevallend de uitwijkmogelijkheden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Collega’s, ik heb het ook uit de krant moeten vernemen. Collega Goossens, het klopt dat het een beslissing is van het schoolbestuur, en ik hoop dat u dit zo communiceert naar iedereen die u vragen stelt. Ik betreur het wel. U hebt daarnet zelf de redenen gegeven die men als schoolbestuur ziet. Ik had dit niet kunnen wijzigen, maar vond het wel jammer dat ik het ook in de krant moest lezen. Ik heb intussen contact gehad met het schoolbestuur, en ze hebben mij ook hun redenen gegeven. Ik moet ze hier nu niet allemaal herhalen want u hebt ze daarnet zelf aangegeven.

Ik kan het sentiment begrijpen van de mensen die daar wonen. Het is uiteraard een verlies. Het is meer dan 2 km naar de volgende vestigingsplaats. Wat misschien wel nog een belangrijk element is, is dat de kinderen daar in ieder geval naar toe gingen gaan. De school is tot en met het vierde leerjaar. Het vijfde en het zesde leerjaar is al op die andere locatie. Dus ik denk dat dit in het verhaal wel nog enige nuance geeft. Maar ik begrijp ook dat het voor emoties zorgt in Sint-Kruis-Winkel. Collega Van Renterghem, ik hoop dat wij dit allemaal samen kaderen naar de mensen toe. Er is geen sprake van een groot complot van het stadsbestuur tegen de mensen daar. Mocht dat het sentiment zijn dat er leeft, dan lijkt het me belangrijk om mee te geven dat dat het een beslissing van het schoolbestuur is, die natuurlijk ook zijn logica heeft. Ik hier de rekening van het schoolbestuur niet maken.

Is er voldoende potentieel om onderwijs aan te bieden in de regio? Werden of worden pistes voor een eventuele overname van het schooltje onderzocht?

We hebben dit nog niet bekeken, maar in alle eerlijkheid: als ik de cijfers hoor van het schoolbestuur over de leerlingenaantallen dan kun je er wel vragen bij stellen. Er zijn nu een 70-tal leerlingen, waarvan meer dan de helft in de tweede graad zit. Als we er een nieuwe school van het Stedelijk Onderwijs zouden starten, wat nu voor alle duidelijkheid niet voorzien is in het budget, dan zouden we heel wat bijkomend budget moeten voorzien gezien de staat van het schoolgebouw. Bovendien hebben we geen andere stedelijke scholen in de buurt waar we leerlingen naar kunnen laten doorstromen. De eerstvolgende stedelijke school op grondgebied Gent is 9 km verder. Dus dat betekent dat we meteen een volledige basisschool zouden moeten zetten om het leefbaar te maken, maar de geboortecijfers wijzen niet in die richting. In die zin denk ik dat dit geen haalbaar scenario is. Maar nog eens: ik begrijp zeer goed het gevoel van de mensen daar, en ik hoop echt dat men een antwoord vindt, en dat er nog gesprekken zijn.

Wat de speelpleinwerking betreft, denk ik dat we ons wel kunnen engageren als Stad Gent. Ze krijgen in ieder geval begeleiding vanuit de Jeugddienst, en daar gaan we mee op zoek naar een oplossing naar alternatieve locaties. Ook dat is geen evident verhaal, maar we gaan ons best doen. Er wordt onder andere gekeken naar de locatie van de Chiro en de buurt van het Open Huis. Aangezien dat de school pas in september 2019 verhuist, hoop ik dat de speelpleinwerking in ieder geval deze zomer en de zomer nadien nog kan doorgaan zoals gepland.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Parkeren UZGent

Parkeren UZGent

Ingevolge de invoering van het nieuwe circulatieplan is de reeds jaren bestaande parkeerproblematiek in het UZGent nog scherper geworden. Langzaam maar zeker vindt een verschuiving plaats naar parkings waar dit verkeer eigenlijk niet thuishoort, zoals op de parking van het UZGent.

Deze parking wordt meer en meer als een park & ride gebruikt ten koste van de talrijke kwetsbare patiënten, hun bezoekende familieleden en het personeel. Het gevolg hiervan is dat zieke patiënten mij melden dat ze soms heel lang rondjes draaien op de parking van het UZGent om soms onverrichterzake huiswaarts te moeten keren zonder hun geplande consultatie of behandeling te kunnen ondergaan.

In plaats van een mogelijke verdere tariefverhoging door het UZGent zou ik U willen vragen om oplossingen aan te reiken in overleg met het UZGent voor deze prangende problematiek, zoals bijvoorbeeld een toelating tot capaciteitsuitbreiding op eigen terrein.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Wij kregen van het UZ een zeer gelijkaardige vraag, en zijn momenteel bezig met het antwoord hiervoor op te stellen. Tegen het eind van deze week zou dit antwoord klaar moeten zijn.

De grote lijnen van dit antwoord zullen de volgende zijn:

 • De stad is steeds bereid met open agenda te overleggen met het UZ over mogelijke oplossingen. We beseffen wel gedegelijk dat bereikbaarheid voor een ziekenhuis belangrijk is, zowel voor het personeel als voor de patiënten en de bezoekers.
 • We bekijken dan ook graag samen met het UZ, wat mogelijk oplossingen en verbeteringen aan hun mobiliteitssysteem kunnen zijn.
 • Het is ook belangrijk te weten dat we bezig zijn met de oprichting van een MobiliteitsCoordinatieCentrum voor de zuidelijke mozaïek. Het UZ bevindt zich ook in deze zeer dynamische economische zone, met veel nieuwe ontwikkelingen, dat we de zuidelijke mozaïek noemen. Het mobiliteitscoördinatie-centrum heeft als taakstelling om voor de bedrijven in deze zone goede alternatieven aan te bieden, zodanig dat de autoafhankelijkheid van de sites vermindert, en de bereikbaarheid voor diegene die wel met de wagen moeten komen, verbetert.
 • Ik wil ook al aangeven dat de uitbreiding van de parkeercapaciteit wat ons betreft de laatste mogelijkheid is als alle andere opties (verduurzaming van bestaand verkeer naar het UZ, tegengaan van ongewenst parkeren, …) ten gronde zijn doorgevoerd. Laten we immers niet vergeten dat het wegennet in de spits langzaam aan tegen de verzadiging aanzit. En zoals iedereen weet:  bijkomende parkeerplaatsen zorgen voor bijkomende auto’s. Het wegennet kan niet veel extra’s meer aan in die omgeving. Dus dit lijkt me niet meteen de beste oplossing.
 • Het lijkt me dan ook goed om dit ongewenst parkeergedrag eens grondig in kaart te brengen:  met name om hoeveel voertuigen gaat het en wanneer staan ze er, hoe lang staan ze er, wat zijn hun alternatieven. Volgens ons zijn daar nu weinig of geen gegevens over. Ik kan me immers moeilijk voorstellen dat mensen op die plek aan P&R naar de binnenstad gaan doen, wetende dat 4u parkeren daar 6 € kost en dat er 1€ bovenop komt voor elk bijkomend uur. Voor 8 uur parkeren is de kost 10€. Dat lijkt me nogal veel als je weet dat onze P&R’s gratis zijn en er ook goed natransport is.
 • Nu, wat is er allemaal mogelijk, vooraleer we aan het parkeeraanbod uitbreiden: gedifferentieerd tarief naar doelgroep, inritbeperkingen, uitrittickets, enz. In de praktijk zijn er al door diverse beheerders van dergelijke parkeerterreinen maatregelen uitgewerkt, met succes. Een dergelijke aanpak kan dus wel degelijk werken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Verlichting Sint-Rafaëlstraat Oostakker

Verlichting Sint-Rafaëlstraat Oostakker

In de Sint-Rafaëlstraat te Oostakker is het ‘s avonds pikdonker ter hoogte van de nieuwbouw van WZC Sint-Vincentius. Vroeger hing er verlichting aan het oude gebouw. Deze werd gesloopt tijdens de werken en nu de nieuwbouw er staat is er echter nog geen nieuwe verlichting.

Er is wel verlichting in het eerste gedeelte, komende van de Bredestraat tot aan de school maar verderop in de straat jammer genoeg niet.

Kan er onderzocht worden of er nieuwe verlichting kan voorzien worden in de Sint-Rafaëlstraat  ter hoogte van WZC Sint-Vincentius?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De openbare verlichting werd in de Sint-Rafaëlstraat weggenomen in het kader van de sloop en de nieuwbouw van het WZC Sint-Vincentius. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen maakt er een prioriteit van om met Eandis terug openbare verlichting te voorzien (gevelbevestigd).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Snelheidscontroles Lourdesstraat Oostakker

Snelheidscontroles Lourdesstraat Oostakker

De Lourdesstraat in Oostakker is de bloeiende handelsstraat in de Lourdeswijk en een belangrijke en drukke route in de buurt van de Edugo scholengemeenschap en een grote kindercrèche. Recent werden er reeds acties ondernomen in Oostakker voor snelheidsmetingen aangezien vele buurtbewoners  zich terecht zorgen maken dat er teveel auto’s en bromfietsen met een onaangepaste hoge snelheden op de baan rijden.

In de Lourdesstraat werden de afgelopen jaren nog geen acties ter zake ondernomen en de buurt dringt echt aan om ook eens in deze straat ontradende snelheidsmetingen te laten plaatsvinden en maatregelen te nemen om de snelheidsduivels aan te pakken.

Is de burgemeester bereid om ook in de Lourdesstraat te Oostakker actie te ondernemen om deze problematiek aan te pakken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het is correct dat er tot op heden geen effectieve snelheidscontroles werden uitgevoerd in de Lourdesstraat te Oostakker.

Er zijn geen klachten gekend betreffende snelheid op deze locatie.

Het is zo dat Politie elke klacht op eenzelfde manier wenst te behandelen. Hierin is de eerste stap steeds objectivering van de klacht door SIB-meting.

Bij deze meting wordt gekeken naar de V85 en hoe die afwijkt t.o.v. de toegelaten snelheid. Als de V85 hoger ligt dan de snelheid waarmee de laagste boete wordt opgelegd, dan gaan wij over tot effectieve controles bv. in zone 30 vanaf een V85 van 37km/u; in een zone 50 vanaf een V85 van 57 km/u.

Uit nazicht van de SIB-gegevens (snelheids-indicatiebord) van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de laatste meting dateert van maart 2014 en dat de V85 (snelheid waarmee 85 % van de bestuurders er rijdt) gelijk is aan 49 km/u, daar waar de toegelaten snelheid 50 km/u is.

Op basis van deze cijfers, en die van 2010 en 2012, acht de Politie het niet wenselijk om snelheidscontroles uit te voeren in het verleden.

Gezien het best mogelijk is dat deze data achterhaald zijn, zal de Politie ter objectivering van de klacht alvast nieuwe SIB-meting aanvragen aan het Mobiliteits-bedrijf.

Indien uit de resultaten van deze meting zou blijken dat de V85 hoger is of gelijk aan 57km/u, zal er overgegaan worden tot effectieve snelheidscontroles en eventuele vraag naar aanpassing weginfrastructuur (bv snelheid remmende maatregelen) via het Mobiliteits-bedrijf.

Daniel Termont
Burgemeester

Shop&Go plaatsten bij heraanleg Lourdesstraat

Shop&Go plaatsten bij heraanleg Lourdesstraat

De Lourdesstraat in Oostakker is de bloeiende handelsstraat in de Lourdeswijk en bij de heraanleg van de straat zouden parkeerplaatsen sneuvelen in de buurt van de handelszaken in het tweede deel van de straat.

Om dit verlies enigszins te compenseren durf ik de suggestie te doen om na te gaan of het niet mogelijk is om enkele shop&go parkeerplaatsen te willen voorzien in dit deel van de straat zodat deze plaatsten voorbehouden blijven voor de talrijke bezoekers van de handelszaken.

Bijkomend zou ik u willen vragen of het mogelijk is om tijdens de ingrijpende werken een absolute bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen zodat deze zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het ontwerp voor de Lourdesstraat is reeds enige tijd geleden goedgekeurd door het college, momenteel gebeuren de verwervingen door het departement FM. Het Mobiliteitsbedrijf zal onderzoeken wat er mogelijk is rond parkeren aan de handelszaken in de Lourdesstraat na de heraanleg, dat spreekt voor zich. We denken in eerste instantie aan een blauwe zone, maar uw suggestie gaan we zeker onderzoeken.

Verder kan ik u ook garanderen dat de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen er tijdens de werken alles zal aan doen om een goede bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen.

Hetzelfde geldt voor alle bewoners en bezoekers van de Lourdesstraat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Volleybalnetten Rozenbroeken

Volleybalnetten Rozenbroeken

Heel wat volleybalteams en recreanten maken gebruik van de sporthal in S&R Rozenbroeken. Ze melden het probleem dat het al een tijdje het onmogelijk is om op 3 terreinen een correct volleybalnet te plaatsen en op te zetten. Dit is een groot probleem als er 3 ploegen tegelijkertijd in competitieverband moeten spelen wat vaak het geval is in het weekend. Ze riskeren boetes en mogelijk forfait.

Concreet wens ik de schepen dan ook te vragen of hij bereid is om adequate volleybalnetten te willen voorzien op alle terreinen in de sporthal?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Standaard is er binnen S&R Rozebroeken steeds voldoende materiaal ter beschikking om op alle terreinen een competitieopstelling voor volleyball te voorzien. In enkele gevallen, voornamelijk door verkeerd gebruik, kan het gebeuren dat er tussen bestelling en levering een tijdelijk tekort is.

Om de clubs in competitieverband te vrijwaren van boetes en mogelijk forfait zullen we een extra net-set voorzien. Hiermee bevestigen we onze engagement en betrokkenheid met onze clubs. Daarnaast vragen we ook aan de (club/school) verantwoordelijke om het materiaal juist en met respect te behandelen, zodoende er steeds voldoende materiaal voorhanden is.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Overlast Sint-Laurentiuspark

Overlast Sint-Laurentiuspark

Omwonende blijven het onveiligheidsgevoel rond het Sint-Laurentiuspark en de kiosk in Oostakker aanklagen. Er blijft sprake van hangjongeren, vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Maar er wordt ook met flessen gegooid en er zouden zelfs geregeld spuiten in het park aangetroffen worden.

 • Worden ook door de politie nog steeds klachten en/of vandalisme vastgesteld in de buurt?
 • Welke maatregelen werden reeds genomen en zullen desgevallend bijkomende maatregelen genomen worden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Politie is op de hoogte van de problematiek rond sluikstort en vandalisme die zich stelt in het Sint_Laurentiuspark. Er worden geregeld vaststellingen en registraties daaromtrent opgenomen, echter steeds tegenover onbekende daders. Heterdaadbetrapping in dergelijke feiten is immers zeer moeilijk.

Indien jongeren worden aangetroffen, schoolgaande jeud of andere, worden die door onze diensten aangesproken, geresponsabiliseerd en desgevallen geverbaliseerd.

Een verhoogde aanwezigheid van drugspuiten kan de Politie uit de vaststellingen niet afleiden.

De problematiek is wel degelijk ook een vast aandachtspunt voor de werking en patrouilles van de wijkpolitie Sint-Amandsberg/Oostakker, die op gezette tijdstippen gericht aanwezig zijn. Verder houdt ook de buurtinspecteur tijdens zijn reguliere werkzaamheden toezicht op de situatie.

Periodiek richt de wijkpolitie ook grootschaliger acties in, waarbij in de omgeving van het park en het centrum van Oostakker controles worden uitgevoerd tijdens de avond en nacht.

Daniel Termont
Burgemeester

Speeltuin Wolfputsite

Speeltuin Wolfputsite

Bij de recente ingebruikname van het nieuwe oefencomplex van KAA Gent, dat ontegensprekelijk een meerwaarde betekent voor de club en de stad, kwam de vraag van heel wat buurtbewoners of de voormalige speeltuin voor de kinderen nog terugkomt.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of u bereid bent om een nieuwe speeltuin te installeren op de Wolfputsite zodat de buurtbewoners met hun kinderen hiervan terug kunnen genieten.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het speelterrein op de Wolfputsite zal worden vernieuwd. Er zal in overleg met de Sportdienst, Groendienst en Jeugddienst een plan van aanpak opgesteld worden en vervolgens zal huidig beheerder Farys een bestek opmaken om de speelzone her in te richten.

Farys zal in het najaar van 2017 een ontwerper aanstellen.

In de loop van 2018 zullen de werken uitgevoerd worden.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport