Sluikstorten Kortrijksepoortstraat

Home / Blog / Sluikstorten Kortrijksepoortstraat
Bezorgde bewoners van de Kortrijksepoortsraat wisten mij te melden dat er reeds maanden wordt gesluikstort of restfaval foutief wordt aangeboden die dan blijft rondslingeren. De meeste overlast zou afkomstig zijn van het kraakpand in een voormalig cafe midden in de straat.
De tussenkomsten van de gemeenschapswachten of IVAGO die hierover werden aangesproken door bezorgde buurtbewoners zouden tot op heden nog niet tot het gewenste resultaat geleid hebben.

Concreet wens ik u dan ook volgende vragen te stellen:

  • Werden de overtreders uit het kraakpand al aangesproken over het foutief aanbieden van hun restafval of hun sluikstorten?
  • Welke acties zullen ondernomen worden om dit probleem structureel op te lossen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

In een reactie op de vraag meldt de korpsleiding van LPZ Gent dat de door het raadslid aangehaalde feiten vermoedelijk verband houden met het kraakpand gekend als “Den Barbaar”, het voormalig café Roeland, gelegen Kortrijksepoortstraat 217, gekraakt sinds 29 oktober 2009. De panden in de Kortrijksepoortstaat van huisnummer 213 tot 217 en in de Kanunnikstraat, huisnummers van 1 tot 9, zijn aanpalende panden en onderling bereikbaar via de tuin. Ze zijn eigendom van dezelfde projectontwikkelaar.

De firma diende op 27 april ll. een bouwaanvraag in voor een studentenhome met 80 kamers, na het slopen van de huidige panden. De eerste bouwaanvraag werd afgekeurd, maar er is inmiddels een nieuwe bouwaanvraag ingediend, waarbij rekening werd gehouden met de door stedenbouw gevraagde aanpassingen. Een beslissing daarover zou nog deze maand aan het College worden voorgelegd. Wordt de bouwvergunning verleend, dan is het de bedoeling om volgende maand te starten met de sloop en de krakers uit te zetten, om tegen augustus de nieuwbouw op te leveren en te kunnen verhuren bij aanvang van volgend academiejaar.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen krakers ingeschreven op geen van deze adressen. Een aantal van de daar verblijvende bewoners zijn wel ingeschreven op een ander adres in Gent. Diverse klachten van buurtbewoners wegens overlast kwamen binnen via de buurtinspecteur, vooral tijdens Gentse Feesten en begin september van dit jaar. Bijgevolg is de locatie opgenomen als aandachtspunt voor de buurtinspecteur en in diverse patrouilleschema’s.

Er zijn ook klachten wegens overlast door honden. Het Veergrepparkje (recht tegenover kraakpand) wordt gebruikt om de honden van de krakers los te laten. Dit jaar werden ook diverse vaststellingen gedaan gerelateerd aan deze kraakpanden, inzake sluikstorten, nacht- en daglawaai, drugs en diefstal.

Aanplakkende affiches in de omgeving maken reclame voor volkskeuken en volkscafé telkens op donderdagavond. De locatie komt veelvuldig voor op internet op anarchistische sites en voor optredens van punkgroepjes. Deze gegevens werden via RAR ter kennis gebracht van de bevoegde overheden op 14 september ll. Er werd door politie geen drankvergunning uitgereikt. De organisatoren doen nooit aanvraag of kennisgeving van de optredens.

Op 5 december ll. heeft het wijkcommissariaat van de projectontwikkelaar vernomen dat men grondboringen doet ter voorbereiding van de werken. De wijkdienst Gent-Centrum volgt het dossier verder op.

De directie van Ivago deelt van haar kant mee dat er enkel per straat statistische gegevens beschikbaar zijn, niet per pand. Voor de volledige Kortrijksepoortstraat hebben de milieuwerkers van Ivago in 2011 in totaal 15 tussenkomsten gedaan voor het ophalen van sluikafval.

Daniël Termont
Burgemeester

One thought on “Sluikstorten Kortrijksepoortstraat

Comments are closed.