Gemeenteraad

Home / Archive by category "Gemeenteraad"
Verkeerssituatie rondom de basisschool De Letterdoos te Oostakker

Verkeerssituatie rondom de basisschool De Letterdoos te Oostakker

In het antwoord op de vraag van collega De Decker in het vragenuurtje van 25 januari 2021 hoorden we dat schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw ook werk wenst te maken van veiligere schoolomgevingen te Gent.

Gemeenteraadslid Mattias De Vuyst verkreeg enkele meldingen omtrent de schoolomgeving “De Letterdoos”.
De zone 30 zou er niet altijd even goed kenbaar zijn.
Ook zijn er veel bezorgdheden over het niet respecteren van de zone 30.
De ouderraad van de school stak daarom de koppen samen aangaande deze problematiek en werkte een voorstel uit.

In het antwoord op gemeenteraadslid Carl De Decker stelde de schepen terecht dat ook in goed aangeduide schoolomgevingen er asociaal gedrag gesteld wordt.
Zeer zeker kan het dus zijn dat alhoewel automobilisten weten zich in een schoolomgeving te bevinden, dit hen er niet van weerhoudt de snelheidslimieten te overtreden.
Met het oog op een grotere pakkans moet er daarom gepleit worden voor meer controles in schoolomgevingen, en in het bijzonder in de buurt van “De Letterdoos”.

De ouderraad van “De Letterdoos” stelt volgende aanpassingen voor:

• Verkeersbord dat oplicht (‘zone 30’ of ‘school’ of iets dergelijks) tijdens de drukke uren aan de school

• Mogelijke uitbreiding van de infrastructuur zoals een tweede zebrapad en/of een beschildering op de straat (bijvoorbeeld ‘SCHOOL’ in witte beschildering) aan beide invalswegen naar de school toe

Vanuit de school zelf werden reeds duidelijk zichtbare ‘vlaggenmannetjes’ geplaatst ter hoogte van een reeds bestaand zebrapad.
Er wordt echter meer en meer melding gemaakt door buurtbewoners en door ouders, leerkrachten, … over het duidelijk niet respecteren van de zone 30.

Vraag:
Kan de schepen de voorstellen van de ouderraad van “De Letterdoos” bekijken of bijkomend contact opnemen omtrent de situatie rond de school?
Wat kan er vanuit het stadsbestuur nog gedaan worden om de verkeersveiligheid rondom “De Letterdoos” te verbeteren?

Antwoord:
De voorstellen van de ouderraad werden bekeken en er werd een plaatsbezoek gedaan.

De Gentstraat ter hoogte van de school is smal aangelegd en voorzien van een plateau om de snelheid te remmen.
Bovendien is de wettelijke signalisatie aanwezig, met name de A23-borden (twee kindjes in driehoek) en staan er nog extra borden met een boekentasje langs elke richting.
De school valt ook op door de grote banners met de naam van de school.
Het is wenselijk dat een school een gemachtigd opzichter inzet om kinderen over te steken op het zebrapad.

De A23 zal ook op het wegdek geschilderd worden in twee richtingen, evenals de aanduiding 30.
Dit zal doorgegeven worden aan de Dienst Wegen om uit te voeren na de winter.
De schoolconsulenten raden geen knipperlichten aan omdat het nut daarvan niet bewezen is aangezien er gewenning optreedt. Meer politiehandhaving tijdens de schoolspitsuren zou hier mogelijk ook kunnen helpen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Slechte toestand kruispunt Hogeweg wordt aangepakt

Slechte toestand kruispunt Hogeweg wordt aangepakt

De verkeerssituatie aan het kruispunt Hogeweg, Farmanstraat en de Singel vraagt dringend om een ingrijpende aanpak om een veilige situatie te kunnen garanderen voor alle weggebruikers, in het bijzonder de fietsers.
Gemeenteraadslid Carl De Decker werd meerdere malen aangesproken over de slechte staat van de fietspaden in de Hogeweg.
Carl greep de koe meteen bij de horens en vroeg schepen Watteeuw om snelle actie.

De staat en breedte van het kruisende fietspad zijn helaas erbarmelijk slecht.
De netto breedte van het fietspad bedraagt amper 50cm.
Gecombineerd met de gevaarlijke bulten door het kruisende spoor en de passerende vrachtwagens, dreigt daar vroeg of laat een ongeval te gebeuren”, klinkt het bij een bezorgde Carl.

Fietsers komen op het kruispunt uit alle mogelijke richtingen en het percentage aan passerende vrachtwagens ligt er heel hoog.
Bovendien is er ook een onbewaakte overweg aanwezig op het punt.

“Bezorgde buurtbewoners melden mij dat de bel al héél lange tijd voor een treinpassage begint te rinkelen.
Vele dagelijkse passanten zijn zich hiervan bewust en rijden dan ook risicovol over het spoor.
Concreet stelt zich dan ook de vraag of het normaal is dat bij een onbewaakte overweg de beltijd zo lang moet zijn en er niet beter voor geopteerd zou worden om de beltijden adequater te maken”, gaat Carl verder.

Schepen Watteeuw deelt in de bezorgdheid over het kruispunt aan de Hogeweg.

Concreet is AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) als wegbeheerder in overleg met Infrabel, North Sea Port en de stad Gent al enige tijd bezig aan een ontwerp voor het kruispunt Hogeweg x Farmanstraat x Singel x Motorstraat.

AWV denkt op kortere termijn aan een kleine infrastructurele ingreep die de fietsveiligheid al iets zou verbeteren.
Op langere termijn wordt gedacht aan een ongelijkgrondse kruising van de sporen door fietsers.

De suggestie van Carl voor het aanpassen van de beltijd wordt doorgegeven aan de NMBS.

Zebrapad parking Brico (Ghelamco Arena)

Zebrapad parking Brico (Ghelamco Arena)

Tijdens het vragenuur van januari 2019 vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de mogelijkheid om een zebrapad te voorzien ter hoogte van de Brico parking aan de Ghelamco arena.
Bij de druk bijgewoonde thuiswedstrijden van KAA Gent is het immers van belang om op korte termijn alle bezoekers op een verkeersveilige manier van en naar het stadion te begeleiden.

Het antwoord luidde toen als volgt: “We zijn daarom al geruime tijd op zoek naar een concensus met AWV en hebben die nu gevonden.
In de loop van dit jaar wordt het stuk voetpad en voormalig fietspad tussen de parking Brico en de Proeftuinstraat opnieuw aangelegd zodat het duidelijk is voor fietsers dat zij op het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het stadion moeten fietsen.
Het oude fietspad aan de kant van de Brico ligt er nu nog altijd, waardoor de foute indruk blijft bestaan dat hier mag gefietst worden.

Bij die geplande heraanleg is het plan om het zebrapad ter hoogte van het voormalig Chess Café te verplaatsen dichter bij het stadion.
Op die manier zorgen we toch voor een veilige oversteek vanaf de parking van de Brico naar het stadion, maar verkleinen we het risico dat deze leidt tot verkeersopstopping op de rotonde en de R4.
Bij wedstrijden zal hier echter nog steeds ondersteuning door de politie nodig blijven.
We gaan natuurlijk wel evalueren of dit een voldoende maatregel is.”

Vraag:
We zijn inmiddels een jaar verder en men moet vaststellen dat er geen zebrapad ligt.
Wat is de reden van de vertraging?
Kan er een timing gegeven worden waarbinnen e.e.a. toch zal worden gerealiseerd?

Antwoord:
Aan de Brico langs de Ottergemsesteenweg-Zuid werd er in de zomer van 2019 ter hoogte van nr. 804 een zebrapad aangebracht.
Dat zebrapad sluit aan op de uitgang van de parking onder Brico.
Het zebrapad dat een beetje verder ligt ter hoogte van nr. 802 zal binnenkort verdwijnen.
Daarnaast werden ook de parkeerstrook voor de taxiplaatsen aangebracht, het voetpad met blindentegels en een strook in grindgazon tot voor de in-en uitrit van de Brico.

Vanaf maart 2020 zullen nog een aantal bijkomende werken gebeuren: in -en uitrit Brico, Amcor en vanaf Orthopedisch onderzoek nr 729 tot de Proeftuinstraat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Sofie en Carl openen nieuwe sporthal Wolfput

Sofie en Carl openen nieuwe sporthal Wolfput

Zaterdag werd er weer gesprongen, gerekt en gestrekt in sporthal Wolfput in Oostakker. De sporthal was enkele maanden dicht voor een verbouwing. Zo werd er een stuk bijgebouwd en omgebouwd tot een heuse gymhal. Bevoegd schepen Sofie Bracke en gemeenteraadslid Carl De Decker mochten de sportzaal feestelijk openen.

De lokale turnclub TK Oostakker hoeft nu niet meer voor en na elke training op- en afgebouwd te worden. Grote tijdswinst dus. Ze kregen ook een tumblingbaan en verschillende trampolines met valkuilen waarop ze hun sprongen veilig kunnen oefenen. De turnvloer heeft nu ook olympische afmetingen en een verende ondervloer die dankzij de demping blessures voorkomt. De sportvloer in het overblijvende deel van de sportzaal kreeg een nieuwe toplaag én nieuwe belijnen. De andere gebruikers, zoals scholen uit de buurt en de badminton-, minivoetbal-, en volleybalclub kunnen zo de resterende ruimte in de sportzaal maximaal benutten.

Carl vraagt streng optreden tegen fietsers in winkelstraten

Carl vraagt streng optreden tegen fietsers in winkelstraten

Het was gemeenteraadslid Carl De Decker al een tijdje opgevallen: in de Gentse binnenstad wordt jammer genoeg nog vaak door fietsers gefietst op de uren dat dit verboden is. Enkele middenstanders in de Mageleinstraat en de Koestraat deden de melding dat er hierdoor al verschillende ongelukken gebeurden op drukke momenten overdag. In het vragenuurtje van januari vroeg hij om een strengere aanpak.

“Bij een bezoek aan de fietsstad Utrecht viel mijn oog op de opvallende signalisatie die fietsers er op wijzen dat als de winkels open zijn, de fietsers moeten lopen met de fiets aan de hand”, klinkt het bij Carl.

Hij stelde schepen van mobiliteit Watteeuw de vraag om ook dergelijk opvallend bord in onze binnenstad te plaatsen. Op die manier kan nog meer aandacht gevestigd worden op de regel. Als fietsers zich te voet verplaatsen tijdens de winkeluren kan de verkeersveiligheid van iedereen nog beter gegarandeerd worden.

Het gevraagde extra bord komt er helaas niet. De schepen bevestigde wel dat er nog teveel fietsers het verbod negeren. Er komen daarom meer controles en bij overtredingen zullen boetes uitgeschreven worden.

Heraanleg in Liefkensstraat (Wondelgem)

Heraanleg in Liefkensstraat (Wondelgem)

In de Liefkensstraat te Wondelgem werden paaltjes in de voortuinen geplaatst.
De bewoners ontvingen wel een bewonersbrief, maar e.e.a. leidt tot enige ongerustheid.

Naar verluidt zou het fiets- en voetpad ‘binnenkort’ heraangelegd worden en men zou de rooilijn komen markeren met paaltjes of krijtlijnen.

In het voorjaar werd door het college een aanvullend reglement goedgekeurd om fietssuggestiestroken aan te leggen en het dubbelrichting fietspad te laten verdwijnen in de Liefkensstraat.

Vraag:
Klopt dit? Komt er een verbreding van fiets- en voetpad komt ten nadele van de voortuinen?
Wat met de fietssuggestiestroken en het verdwijnen van het huidige dubbelrichting fietspad?
Wat is de timing?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In de Liefkensstraat blijft het bestaande aparte dubbelrichtingsfietspad behouden tussen de Evergemsesteenweg tot voorbij de haakse parkeerplaatsen.
Voorbij de parkeerplaatsen worden er fietssuggestiestroken aangebracht op de rijbaan en wordt het fietspad voetpad.
De realisatie van de fietssuggestiestroken is voorzien in dit voorjaar.

Het bestaande fietspad wordt heraangelegd.
Waar het een voetpad wordt zal het versmald worden in functie van ontharding en vergroening.
De paaltjes werden geplaatst ter afpaling van de aanwezige rooilijn, de grens tussen openbaar domein en privéterrein, zodat het voetpad zeker binnen het openbaar domein wordt aangelegd en niet ten laste of nadele kan zijn van voortuinen ingericht op privéterrein.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Fietspad De Lange Velden

Fietspad De Lange Velden

Er is recent een vrij nieuw fietspad doorgetrokken van de Lange Velden te Wondelgem naar de N9 Gent Eeklo ter hoogte van Mariakerke.
Een goede zaak maar fietsers melden dat het behoorlijk donker en dus gevaarlijk fietsen is.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vroeg daarom aan schepen Watteeuw of er verlichting zal worden voorzien.

Antwoord:
De fietsverbinding waarvan sprake loopt doorheen het Ter Durmepark (kant Lange Velden).
Dit is evenwel geen primaire fietsroute.
Conform het Lichtplan van de Stad Gent wordt dit park/deze groenzone niet uitgelicht om het dag- en nachtritme van de lokale fauna en flora niet te storen.
De parallel gelegen Helmkruidstraat is momenteel het verlichte alternatief.
Op termijn komt er aan de overzijde van de R4 (via bruggen bereikbaar) een fietssnelweg, die als aanbevolen fietssnelweg zal gelden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Week van de Pollepel

Week van de Pollepel

Tijdens de Week van de Pollepel staat elke dag een extra lekkere lunch op de kaart in de 8 erkende sociale restaurants in Gent.

Tijdens de 3e editie kookten maar liefst 6 Gault & Millau-chefs een maaltijd voor de aanwezigen.
Gemeenteraadsleden Carl De Decker, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule en Veli Yüksel genoten samen van een (h)eerlijke lunch in het sociaal restaurant Balenmagazijn in de Bloemekeswijk

Ontsluiting bomenrij rond Volvo Trucks Oostakker

Ontsluiting bomenrij rond Volvo Trucks Oostakker

De visuele overlast in de omgeving van Volvo Trucks aan de Eksaardserijweg te Oostakker werd in het verleden al meermaals door de buurtbewoners aangekaart.
Gemeenteraadslid Carl De Decker volgt het dossier op en stelde een vraag aan Schepen van Openbaar Groen, Astrid De Bruycker.

In de omgeving van Volvo Trucks aan de Eksaarderijweg te Oostakker werd in het verleden beloofd aan de buurtbewoners om een volledige berm met bomen rond de site aan te leggen. Op die manier kan de visuele overlast van de drukke parking beperkt worden.

Een paar jaar geleden werd reeds begonnen met het aanplanten van bomen.
De bomenrij raakt helaas niet volledig dicht waardoor een deel van de buurt nog steeds uitkijkt op de parking.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vroeg aan schepen De Bruycker of deze bomenrij op korte termijn vervolledigd kan worden.

De schepen liet weten dat het nog steeds de bedoeling is om over de volledige lengte van de noordwestzijde aan Volvo een groenbuffer aan te leggen.
In de zone waar recent uitbreidingen en bouwvergunning gerealiseerd werden is het voorzien van een groenbuffer als voorwaarde opgelegd en ook daadwerkelijk uitgevoerd.
In de zones waar geen dergelijke omgevingswijzigingen gebeurden is die voorwaarde nooit opgelegd. Een aantal van de aanpalende, open percelen zijn ook geen eigendom van Volvo of de overheid.

In het GRUP Volvo Trucks Gent (2015) is een machtiging tot onteigening van de betreffende percelen voorzien.
Voorlopig staat dit on hold, in afwachting van het finaliseren van de definitieve uitwerking van de visie op de groenklimaatassen.

De schepen bevestigd dat het in elk geval nog steeds de bedoeling is van de stad om op termijn op de voorziene plaats een bomenrij aan te planten.
Bijkomend is ook een groenstrook als visuele buffer nog steeds voorzien.
De timing hangt samen met het finaliseren van het inrichtingsplan voor Groenklimaatas 1.

Verlichting Waterdreefpad Oostakker

Verlichting Waterdreefpad Oostakker

Sinds 2 jaar is er een mooi wandel-en fietspad in het Waterdreefpad te Oostakker maar jammer genoeg is dit pad nog altijd onverlicht wat de veiligheid in het gedrang brengt van voornamelijk de fietsers tijdens de donkere avonden in de winter.

Recent werden er ook paaltjes geplaatst aan de ingang lang beide kanten met vooral op de toegang tot het Ombeekhof een onveilige en onhandige situatie voor de fietskarren aangezien ze een grote bocht moeten maken.

Vraag:
Concreet wens ik te vragen om verlichting te plaatsen op dit pad en de plaatsing van de paaltjes te bekijken en te optimaliseren in het belang van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Binnen het algemene kader van energiebesparingen om economische en ecologische redenen, dienen de te verlichten punten telkens selectief en doordacht bepaald te worden. Er is een blijvende noodzaak voor de Stad Gent om op gebied van rationeel energiegebruik constant bijsturingen en optimalisaties door te voeren om op termijn naar een energie neutrale stad te evolueren en te voldoen aan regionale, internationale en Europese richtlijnen.

Stad Gent beschikt over een Lichtplan waarin voor de gehele stad is vastgelegd hoe er met openbare verlichting moet worden omgesprongen om een uniform en correct verlichte stad te bekomen en daarbij te voldoen aan de bovenstaande energiebesparingen en doelstellingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het al dan niet verlichten van trage doorsteken (zoals het Waterdreefpad langs de spoorweg). Omdat er goed verlicht alternatief is via de Ombeekstraat zonder al te grote omweg en er via de Ombeekstraat ook een betere sociale controle is, wordt deze trage doorsteek niet aanzien als een primaire wandel- en fietsas en is er daardoor geen eis vanuit het Lichtplan om dit te verlichten.

Met bovenstaande argumenten en de richtlijnen opgenomen in het Lichtplan werd geen verlichting geplaatst op het Waterdreefpad om conform te zijn met soortgelijke locaties op Gents grondgebied en zal er in de toekomst ook geen verlichting voorzien worden.

De paaltjes op deze plek zijn nodig om doorrijden van gemotoriseerd verkeer te vermijden. We zullen de dienst vragen om de plaatsing van de paaltjes nog eens te herbekijken in functie van de draaicirkels en buitenmaatse fietsen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw