OCMW Raad

Home / Archive by category "OCMW Raad"
Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het stond onlangs nog in de krant: 1 op 6 zelfstandigen hebben een inkomen onder de armoedegrens. Dyzo, die ondernemers in moeilijkheden begeleidt, zag het aantal hulpvragers de afgelopen jaren verdubbelen.

Als OCMW konden we  niet achterblijven. Wij, liberalen zijn dan ook verheugd dat er een kader werd uitgewerkt waarbij onder strikte voorwaarden tijdelijk financiële steun aan zelfstandigen in moeilijkheden kan  verleend worden. Zelfstandigen in moeilijkheden hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening.

Zelfstandigen kloppen pas vaak bij het OCMW aan,  als het water hen aan de lippen staat. Om erger te voorkomen is het  belangrijk dat er kort op de bal wordt gespeeld door snel financiële hulp te verlenen.

Door de  samenwerkingsovereenkomst met Dyzo zullen we in staat zijn om kort op de bal te spelen, zij hebben de knowhow in huis en voor de maatschappelijk werkers zal dit werkontlastend zijn. Bovendien is Stad Gent bereid om de helft van de kostprijs ten laste te nemen.

Heeft u enig idee voorzitter hoeveel aanvragen van zelfstandigen in moeilijkheden er ondertussen zijn ingediend ? Zou het niet nuttig zijn om hier een coördinator voor aan te duiden zodat een eenvormige toepassing kan gegarandeerd worden ?

Bovendien heeft de Vlaamse regering een decreet, waaraan Mathias De Clercq  meeschreef, goedgekeurd waarbij zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, automatisch een vergoeding krijgen van € 2.000. Zij zullen ook niet langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken.

Deze nieuwe hinderpremie zal op 1 juli 2017 een feit zijn. Dit betekent dat de voorliggende nota  door deze veranderende wetgeving zal moeten geactualiseerd worden.

Niettemin onze tevredenheid dat we als OCMW Gent een voortrekkersrol spelen om ook aandacht te besteden aan zelfstandigen die in armoede leven en hen met kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning vooruit  willen helpen, vraagt onze fractie om zeker ook alert te zijn voor de schijnvennootschappen die onze stad jammer genoeg ook kent.

Onze steun en inspanningen om zelfstandigen in armoede te begeleiden moet gaan naar zij die het echt nodig hebben. Vennootschappen die geen duidelijke activiteiten kunnen aantonen, warrige structuren met diverse en of ongekende aandeelhouders enz hebben geen plaats in dit verhaal. We moeten als OCMW de goede samenwerkingsverbanden die we met andere entiteiten hebben om fraude tegen te gaan ook in dit kader hanteren.

Voorzitter, collega’s , mijn fractie zal dit voorliggend punt met veel genoegen goedkeuren.

Carl De Decker
OCMW-raadslid

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019

Als OCMW weten we dat armoede niet enkel een kwestie is van inkomen, maar dat de problematiek fijnmazig verweven is met onderwijs, opvoeding, vrijetijds-besteding, huisvesting, gezondheid, werk, ongeluk in het leven en zelf toeval is.

Het is een multidimensionaal kluwen waarbij een maatschappij niet altijd even doeltreffend kan ageren. Daarom zijn de uitdagingen heel groot, niet in het minst voor een stedelijk OCMW. Een armoedebeleidsplan opstellen is dus geen sinecure. Vandaar dat wij vanuit de Open Vld-fractie onze appreciatie willen uiten voor het fijnmazige en multidisciplinaire geleverde werkstuk.

Omdat Open Vld niemand in de kou wil laten staan, en van oordeel is dat elke burger de maximale kansen op ontplooiing moet kunnen genieten vinden we een rijk scala aan sociale rechten essentieel. Maar daar tegenover staan ook plichten. In die zin mag sociale fraude niet vrijblijvend zijn.

We zullen dit blijven benadrukken – tot vervelens toe – (maar onze beweegredenen collega’s zijn ingegeven door altruïsme en rechtvaardigheid). Als liberalen hebben wij geen cynisch beeld van de maatschappij, maar we zijn ons bewust van de menselijke bekoringen.

Een efficiënte werking van de fraudecel is voor ons van primordiaal belang omdat die controle immers de garantie biedt dat de kostbare steun, zowel in geldelijke als menselijke inzet, bij de juiste mensen terecht komt.

Het is ook belangrijk om het bewustzijn, het draagvlak en de solidariteit van de Gentenaars te verkwikken met die ideeën. In die zin is voor ons sensibilisering een betekenisvol thema in de nota.

Een breed maatschappelijk draagvlak voor armoedebestrijding en sociale activering wordt gebouwd op een fundament van verantwoordelijkheidszin en hoop op beterschap.

Mensen in armoede versterken loopt ook synchroon met het verhogen van hun zelfredzaamheid. Als liberalen vinden wij dat een reguliere job hebben daarbij prioritair is, vanzelfsprekend, rekening houdend met ieders mogelijkheden en met de brede integrale kijk op alle levensdomeinen in al hun varianten.

Indien een OCMW meer tijd en middelen kan investeren in begeleiding en activering van mensen betekent dit een hogere toegevoegde menselijke waarde in termen van armoedebestrijding.

Dit levert een dubbel voordeel op :

1. De cliënt is niet langer afhankelijk van een uitkering en verwerft, zodoende een inkomen dat hoger is dan het leefloon.

2. Het OCMW kan tijd en middelen investeren in de begeleiding van andere cliënten die de geboden omkadering goed kunnen gebruiken.

Een reguliere job is wellicht één van de kortste uitwegen uit armoede.

Als we de stelling poneren dat armoede een onrecht is, wat is dan armoede bij kinderen ?

Voorzitter, collega’s ….. kunt u een woord dat sterk genoeg is om het onrecht te omschrijven wat een kind treft in armoede ? Ik vrees dat er hier geen woorden voor zijn.

Gelukkig staat deze bestuursploeg als 1 man achter een doeltreffende en krachtdadige bestrijding van elke vorm van kinderarmoede !

Het is dan ook evident dat we kinderarmoede, in een zo vroeg mogelijk stadium willen detecteren. Gezinnen met jonge kinderen moeten hierbij worden gecoacht, geadviseerd en gestimuleerd met de juiste prikkels.

Preventief advies kan er toe leiden dat mensen meegesleurd worden in de wrede neergaande rollercoaster van de armoedespiraal.

Een trieste vaststelling is ook; dat kinderen in armoede, vaker zonder diploma de school verlaten. Voor liberalen is het daarom cruciaal dat kinderen tijdig instappen in het onderwijs.

Uit vele studies uit binnen en buitenland en uit recente rapporten van de OESO blijkt dat, wanneer kinderen al naar school gaan voor de lagere school, zij meer kans hebben op een goede schoolloopbaan. Wij zien dan ook onderwijs als een hefboom om die zogenaamde generatiearmoede te doorbreken.

Voorzitter, collega’s, armoede is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar wij ook als liberalen verantwoordelijkheden willen opnemen.We onderschrijven dan ook met klem het voorliggende armoedebeleidsplan en kijken uit naar het jaarverslag en naar het 2-jaarlijks bijgewerkt groeiactieplan.

(Tussenkomst in de OCMW-raad van 10 juni 2014 bij het punt “Armoedebeleidsplan 2014-2019”)

Geboorteaangiftes in AZ Jan Palfijn

Geboorteaangiftes in AZ Jan Palfijn

Op mijn vraag zal in de nabije toekomst kersverse ouders, wiens baby geboren wordt in het AZ Jan Palfijn, hun baby kunnen aangeven in het ziekenhuis zelf. De aangifte zal in alle rust kunnen gebeuren in het aangifteloket in AZ Jan Palfijn.

OCMW-raadslid Carl De Decker: “Dit betekent een meerwaarde voor AZ Jan Palfijn en biedt een extra service naar de kersverse ouders.”

Reorganisatie ouderenzorg OCMW Gent

Reorganisatie ouderenzorg OCMW Gent

Om de dienstverlening toekomstgericht te maken en om de structuur performanter te maken was het opportuun om een nieuwe organisatiestructuur voor het Departement Ouderenzorg uit te werken.

Dit dossier werd voor de eerste keer voorgelegd in de commissie ouderzorg in juni 2015. Het is een traject waar veel werk en energie in gestoken is, waarvoor ik namens onze fractie alle betrokkenen uitdrukkelijk wens te bedanken. Bovendien werd terecht heel veel belang gehecht aan participatie en inspraak.

Er werd uiteindelijk gekozen voor een reorganisatie die naar mijn aanvoelen op een breed draagvlak kan rekenen.

Het is belangrijk dat de nieuwe organisatiestructuur de visie en de missie van onze organisatie ondersteunt en bijdraagt tot de realisatie ervan. Wij willen elke Gentse senior de kans geven om zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis of in een aangepaste woonvorm te leven.

De nieuwe structuur legt de focus op de regio’s en buurtgericht werken, biedt een antwoord op de regierol, zorgt voor een betere samenwerking en efficiëntie en moet toelaten om snel op veranderingen in te spelen waar nodig. Met dien verstande dat elke verandering in de eerste plaats een meerwaarde moet zijn voor de Gentse senior.

De regie & regio cel is nieuw en zal zowel nieuwe als bestaande taken opnemen. Wij kijken uit naar de diverse functieomschrijvingen en naar de transparante invulling van de nieuwe functies waar het er op aankomt om steeds de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen.

Voorzitter, collega’s, mijn fractie zal dit punt goedkeuren en kijkt uit naar de verder concretisering die we van nabij zullen opvolgen.

Carl De Decker
OCMW-raadslid

Gent, op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad

Gent, op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad

Namens de Open Vld-fractie onze appreciatie voor deze beleidsnota. Het is de wens van iedere senior om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Als het echt niet meer lukt, moet de senior de keuze hebben uit een gevarieerd aanbod alternatieve woonvormen en dit bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving.

Alternatieve woonvormen zoals (sociale) assistentiewoningen, groepswonen, kangoeroewonen, levensloopbestendig wonen, enz ….

In Gent willen wij een duurzaam, efficiënt, laagdrempelig, pluralistisch en modern zorgaanbod die de keuzevrijheid van elke zorgconsument respecteert.

Sociale isolatie is een belangrijke risicofactor voor een slechte geestelijke gezondheid. Uit het ouderenbehoefteonderzoek van prof. Verté blijkt dat ongeveer 20 % van de ouderen kampt met ernstige eenzaamheidsgevoelens.

Sinds enkele jaren loopt het project “voorkomen van eenzaamheid”. Er worden systematische huisbezoeken gebracht bij 80-plussers.

De Open Vld-fractie vindt het een goede zaak dat in de toekomst ook de aandacht zal gericht worden naar alle 65-plussers die te maken hebben gehad met een zogenaamd “life-event” : overlijden in de naaste kring, fysieke problemen enz …..

Momenteel hebben we 10 volwaardige lokale dienstencentra. Zij kennen een succesverhaal. In 2012 bereikten de lokale dienstencentra meer dan 11.000 senioren. Vanaf 2014 zou dit nog moeten toenemen door de opstart van het lokaal dienstencentrum “De Knoop” in Ledeberg.

Onze fractie kijkt uit naar de visienota die zal opgemaakt worden over de “verdere” samenwerking tussen de lokale dienstencentra en de clubhuizen.

De nota “Geospreiding van de lokale dienstencentra” heeft aangetoond dat er behoefte is aan een lokaal dienstencentrum in Oostakker.

Als inwoner van Oostakker ben ik daar heel tevreden mee en kan ik dit alleen maar beamen.

Voorzitter, collega’s de Open Vld-fractie is tevreden met deze beleidsnota en zal deze dan ook goedkeuren.

Carl De Decker
raadslid en lid van het Bijzonder Comité Ouderenzorg

(Tussenkomst in de OCMW-raad van dinsdag 8 april 2014)