De puntjes op de i in informatie en communicatie

Home / Blog / De puntjes op de i in informatie en communicatie

De Stad Gent speelt reeds jarenlang een voortrekkersrol inzake communicatie en het verstrekken van informatie aan haar inwoners.
Dit doet ze op allerhande manieren. Denk maar aan de website, de e-loketten, het stadsmagazine, stads-TV, de stadswinkel, de stadsgids, de infomomenten m.b.t. buurtwerking, de infokiosken etc.
‘The medium is the message’ wordt wel eens gezegd en het is duidelijk dat Gent deze slogan ter harte neemt en haar diverse doelgroepen via talrijke manieren tracht te informeren over wonen, leven en werken in Gent.

Hoe je als bestuur echter ook je best doet er is altijd wel een Gentenaar die de informatie niet tijdig ontvangt.
Om de bestaande overheidscommunicatie verder te verbeteren stelde ik in de gemeenteraad twee vragen over de elektronische evenementenborden enerzijds en het onthaalbeleid voor nieuwkomers anderzijds.

1. Elektronische evenementenborden
(zie ook deze tussenkomst in de Gemeenteraad)

Vooral op grote invalswegen en drukke knooppunten in en om het centrum van Gent, kom je ze tegen, de grote elektronische informatieborden waarop de evenementen aangekondigd staan.
Nu viel het me op dat deze borden voornamelijk in het stadscentrum staan en veel minder in de randgemeenten.
Nochtans woont een niet onaanzienlijk deel van de Gentse bewolking nu net in die randgemeenten en hebben zij naar mijn mening baat bij deze even makkelijk raadpleegbare informatie.

Mijn vraag was dus even eenvoudig als duidelijk: “is het mogelijk om na te gaan of het zowel wenselijk als mogelijk is om ook bijkomende evenementenborden te plaatsen op centrale plaatsen in de Gentse randgemeenten?”

Nu begrijp ik wel dat de financiële middelen momenteel niet van die omvang zijn om alle randgemeenten van dergelijke borden te voorzien en dat de installatie ervan enige logistieke voorbereiding vergt waardoor de uitbreiding naar de Gentse deelgemeenten niet voor morgen zal zijn, maar het antwoord van de burgemeester stelde me toch hoopvol in die mate dat de bereidheid aanwezig is om dit punt grondig te onderzoeken.

2. Onthaalbeleid nieuwkomers
(zie ook deze tussenkomst in de Gemeenteraad)

Nieuwe inwoners in Gent kunnen van oudsher rekenen op een warm onthaal in onze stad.
Zo leren ze Gent beter kennen en voelen ze zich sneller thuis.
Nieuwe Gentenaars worden daartoe uitgenodigd op een welkomstreceptie op het stadshuis en krijgen een informatiekoffertje die allerlei informatie bevat omtrent het reilen en zeilen in onze stad.

Nu kreeg ik van enkele ‘nieuwbakken’ Gentenaars te horen dat ze jammer genoeg geen uitnodiging ontvingen voor die welkomstreceptie, wat ik bijzonder betreur omdat een warm welkom een mooie aanzet is voor een betere sociale verankering.
Daarom peilde ik met mijn vraag in de gemeenteraad naar de wijze waarop nieuwe Gentenaars uitgenodigd werden en hoe men er zeker kan van zijn dat iedereen bereikt wordt.

Het principe is als volgt: als nieuwe Gentenaar schrijf je jou in, in het AC Zuid (of lokaal dienstencentrum) en krijg je een informatiekoffertje mee.
Daarin zit dan een uitnodiging voor de komende welkomstreceptie.
Is het nu omdat nieuwe Gentenaars deze uitnodiging niet lezen, de uitnodiging onvindbaar is tussen alle andere informatie of de uitnodiging uitzonderlijk ontbreekt… ik weet het niet.
Wel plant de dienst Burgerzaken om de uitnodiging op mijn uitdrukkelijke vraag in een opvallende kleur aan te bieden zodat deze beter opvalt in het welkomstkoffertje.

Ik ben alvast benieuwd of dit zal helpen en ik zal dit verder van nabij opvolgen zodat elke nieuwe Gentenaar zich welkom voelt in onze prACHTige stad !