Tussenkomsten

Home / Gemeenteraad / Archive by category "Tussenkomsten" (Page 3)
Onderhoud en sluikstorten Sleutelbloempark Sint-Bernadettestraat

Onderhoud en sluikstorten Sleutelbloempark Sint-Bernadettestraat

De buurtbewoners dringen aan op een goed onderhouden Sleutelbloempark aangezien er de laatste tijd melding wordt gemaakt van sluikstorten. Het is nu eenmaal een gegeven dat slecht onderhouden parkjes sluikstorten aantrekt vandaar hun terechte vraag om dit op te lossen en het park goed te onderhouden. Concreet wens ik U dan ook te vragen om het Sleutelbloempark eens grondig in ere te herstellen en verder goed te onderhouden.

Aan de overzijde van het park rechtover het café Bierfonteintje wordt ook heel wat sluikstort achter gelaten. Om het probleem van deze “vuile hoek” aan te pakken durf ik te suggereren om een verharding te voorzien of steentjes te strooien zodat deze plek minder uitnodigt om te sluikstorten.

Bent u bereid om dit te onderzoeken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Naar aanleiding van het project Burgerbudget diende een groep van buurtbewoners, leden van buurtverenigingen en leerkrachten en leerlingen van buurtgebonden scholen het voorstel ‘De Wilde Bernadette’ in. Zij stelden voor het park opnieuw in te richten met behulp van een participatietraject. Het voorstel behoorde niet tot de laureaten maar niettemin is het belangrijk om het parkje op te waarderen.

Het Sleutelbloempark bevindt zich nu nog in het RUP Sint-Bernadettestraat. Dit RUP voorziet ter hoogte van dit deelgebied nog bijkomende bouwstroken voor eengezinswoningen. Dankzij het RUP Groen zal deze invulling wijzigen zodat de groenzone in zijn huidige omvang behouden blijft. Ondertussen zijn verdere stappen ondernomen door met de verschillende actoren (belanghebbenden en stadsdiensten) samen te zitten om de violen gelijk te stemmen en te starten met de opmaak van een inrichtingsplan.

Afgelopen maanden is, los van dit project, een fietspad doorheen de groenzone gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze werken hebben langer geduurd dan voorzien. Bovendien zijn ze nog niet voorlopig opgeleverd aangezien de aannemer nog enkele zaken moet in orde brengen. Zo is bv. het terrein rondom het fietspad onvoldoende genivelleerd. Dit zorgt inderdaad voor een onverzorgde indruk, ook ter hoogte van ‘t Bierfonteintje.

Dit jaar heeft IVAGO in de buurt van en aan de overzijde van café Bierfonteintje 6 sluikstorten opgeruimd. In de Sleutelbloemstraat gaat het om twee meldingen.

Het lijkt ons niet de beste oplossing om tegenover ‘t Bierfonteintje steentjes voorzien. Er wordt eerder gekozen voor een opwaardering van de groenzone. Daar maakt de Groendienst ondertussen werk van. Voorlopig zijn boomstammen gelegd om het parkeren te verhinderen.

Sluikstorten kunnen steeds gemeld worden via de meldingsapp of de website van Ivago.

Rudy Coddens
Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

Putten wegdek Gent

Putten wegdek Gent

De laatste maanden diende ik meerdere schriftelijke vragen in omtrent putten in het wegdek op Gents grondgebied aangezien de verkeersveiligheid hier vaak onder lijdt. Het aantal meldingen dat mij bereikt via buurtbewoners is dermate hoog dat we kunnen spreken van een structureel probleem aangezien deze putten vaak maandenlang onaangeroerd blijven liggen.

Als huidige voorbeelden kan ik de Gentstraat te Oostakker, de Pacificatielaan te Gent en de Muide noemen.

Uit uw antwoorden uit mijn eerdere schriftelijke vragen blijkt dat het vaak de nutsbedrijven zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid bent om deze problematiek structureel en sneller aan te pakken en waar nodig in overleg te gaan met de verantwoordelijke nutsbedrijven? Is het een optie om de herstellingen zelf uit te voeren en dan de kosten door te rekenen als de herstellingen te lang op zich laten wachten?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Er wordt hier een zeer terecht probleem aangekaart.

Wij zien dat nutsmaatschappijen veel werken uitvoeren, omdat ze snel reageren op vragen voor huisaansluitingen of dringende herstellingen. en iedereen wil ook graag snel bediend worden. maar dat model heeft heel wat consequenties.

De kwaliteit van ons openbaar domein gaat snel achteruit door die vele ingrepen en werken van een veelheid aan partijen. We merken ook dat het vaak ook op die plekken is, dat er snel opnieuw schade optreedt.

In tegenstelling tot in sommige andere steden, staan in Gent die nutsmaatschappijen ook zelf in voor het herstel van de rijweg na dergelijke ingrepen. Maar dat leidt dus ook wel tot kwaliteitsverschil in die herstellingen. We moeten dus streven naar een optimaal kwaliteitsniveau.

Uw suggestie om die herstellinge zelf te doen, lijt me dus zeker een overweging voor het volgende bestuur. Maar dat doet wel vragen rijzen.

Als we als stad effectief alle herstellingen zelf zouden doen, betekent dit een serieus precedent. het is in theorie logisch dat de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de veroozaker van de schade of hinder. Het zou voor vele partijnen een wensdroom zijn dat wij alle schade achter hen zouden herstellen. Er moeten ook duidelijke afspraken worden gemaakt over de manier waarop dit werk zou verrekend worden.
De huidige personeelscapaciteit bij de Dienst Wegen is hier zeker niet op voorzien.
Het is ook niet gegarandeerd dat we als stad deze herstellingen veel sneller zouden kunnen uitvoeren. Ook wij zullen geconfronteerd worden met heel wat factoren die tot vertraging kunnen leiden. Maar op zich is het zeker de moeite om de oefening te doen in de volgende legislatuur.
Ik wil u ondertussen wel garanderen dat alle meldingen die wij krijgen van burgers, of in uw geval raadsleden, van zeer nabij worden opgevolgd en rechtstreeks besproken met het desbetreffende nutsbedrijf. Er bestaat hiervoor ook een meldingssysteem (META) dat een goede opvolging mogelijk maakt.

Dit neemt echter niet weg dat sommige herstellingen soms lang op zich laten wachten. De oorzaken daarvoor zijn divers: bestellingen van materialen tot opmaak veiligheidsdossier voor herstelling, vergunningen, complexiteit van de oplossing, omleidiing openbaar vervoer, uitvoeringen die door derden eerst moet gebeuren ….

Concluderend.
Het probleem dat u aankaart is dus terecht en hiervoor moet een oplossing worden gekozen door het volgende bestuur. En best snel. Die oplossing kan bestaan uit ofwel het inderdaad zelf doen, ofwel toch de verantwoordelijkheid laten bij de nutsmaatschappijen, maar dan met voldoende kwaliteitsgaranties. Dat laatste is echter verre van evident. De nutsmaatschappijen hebben van de Vlaamse decreetgever ook heel wat armslag gekregen destijds.

Tot slot nog deze beschouwing. Voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is dit slechts één van de vele taken. De dienst beheert 1.055 km wegenis op Gents grondgebied. Hierin zit 9.130.683 m2 verharding.
Dat in dit grote patrimonium putjes opduiken is dus ook een gegeven dat nooit 100% zal kunnen worden vermeden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Verkeersveiligheid Jozef Cardijnlaan Oostakker

Verkeersveiligheid Jozef Cardijnlaan Oostakker

Sinds de heraanleg van de Gentstraat is de verkeersdruk en de verkeerssituatie in de Jozef Cardijnlaan in Oostakker grondig gewijzigd met de nodige overlast voor de buurtbewoners tot gevolg. Het valt op dat deze straat nu veel meer verkeer te slikken krijgt als verbindingsweg tussen de Laurentiuslaan en de Wolfputstraat en door sommigen als een snelweg wordt gebruikt. Tevens is er veel zwaar verkeer die deze straat gebruikt en dit met als reden dat de Gentstraat niet meer toelaat om zwaar verkeer door te laten.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of er een duidelijk verkeersbord met de toegelaten snelheid kan geplaatst worden aan de toegang tot de straat en mogelijks het plaatsten van een verkeersdrempel en bijkomend zou ik u ook willen vragen om snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de Jozef Cardijnlaan te Oostakker

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Wegdek Liermanstraat Gent

Wegdek Liermanstraat Gent

Sinds enkele maanden werd er een metalen plaat en hek geplaatst op de rijbaan in de Liermanstraat te Gent om te verwittigen voor een gat in het wegdek. De buurtbewoners en bezoekers van deze straat melden mij dat hierdoor vaak gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om het wegdek volledig te laten herstellen in het belang van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Verkeersveiligheid De Dreef-Beelbroeckstraat Oostakker

Verkeersveiligheid De Dreef-Beelbroeckstraat Oostakker

Buurtbewoners in de nieuwe verkaveling ‘De Dreef’ te Oostakker melden mij een gevaarlijke verkeerssituatie in hun straat aangezien deze aansluit op de drukke Beelbroeckstraat. Op het kruispunt staan er geen verkeersborden of stopstreep. Volgens de wegcode geldt er dus voorrang van rechts maar in de praktijk blijkt dat deze voorrang nauwelijks wordt gegeven door voertuigen die in de Beelbroeckstraat vaak aan hoge snelheid passeren.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of er een verkeersbord kan geplaatst worden op het kruispunt dat duidelijk aangeeft dat er voorrang van rechts is om alle mogelijke misverstanden te vermijden en bijkomend zou ik u ook willen vragen om snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de Beelbroeckstraat te Oostakker.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Put wegdek Wolfputstraat Oostakker

Put wegdek Wolfputstraat Oostakker

Begin dit jaar was er een waterlek in de Wolfputstraat te Oostakker. Na de herstelling werd de put gedicht en afgedekt met klinkers en werd er een kleine omheining met een verkeersbord rond geplaatst. Meer dan een half jaar later is er nog steeds niks veranderd met dit verschil dat de klinkers nu volledig verzakt zijn en er een gevaarlijke put is ontstaan.

Alle weggebruikers en in het bijzonder de bussen van de Lijn dienen te stoppen voor het tegenliggend verkeer met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om het wegdek te herstellen in zijn oorspronkelijke staat in het belang van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik heb opdracht gegeven aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om de verantwoordelijke nutsmaatschappij (Proximus) aan te manen de put zo snel mogelijk kwalitatief te dichten.

Door een discussie tussen het nutsbedrijf en hun aannemer blijft het herstel blijkbaar aanslepen.
Als er niet spoedig gevolg aan wordt gegeven door de nutsmaatschappij zal de stad zelf ambtshalve de herstelling uitvoeren en de kosten doorrekenen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Parkeerplaatsen Terdonkplein

Parkeerplaatsen Terdonkplein

Het Terdonkplein heeft vandaag een halfverharde oppervlakte waar geparkeerd wordt. Dit plein wordt in het kader van de werkzaamheden in het koppelingsgebied Doornzele-Noord volledig heraangelegd. Ter hoogte van het café worden slechts een 13-tal parkeerplaatsen voorzien.

De buurtbewoners en de uitbaters van het café melden mij dat dit absoluut ontoereikend zal zijn. Een 7-tal plaatsen worden immers ingenomen door bewoners en de overige plaatsen op regelmatige basis door pendelaars die hun wagen daar lang parkeren waardoor er te weinig plaats over blijft voor de bezoekers van de bewoners en het café.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent te onderzoeken of er bijkomende parkeergelegenheid kan gecreëerd worden? Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de onverharde berm in te richten als parkeerruimte.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat

Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat

De buurtbewoners van het Sleutelbloempark aan de Sint-Bernadettestraat klagen over het feit dat er zeer regelmatig auto’s onreglementair doorrijden langs het (fiets)padje en de veiligheid van de spelende kinderen en fietsers zodoende in het gedrang komt.

Bovendien werd er al meermaals vastgesteld dat er huisvuil wordt gedeponeerd en kinderen in aanraking komen met sluikstorten.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om te onderzoeken of er paaltjes kunnen geplaatst worden aan het begin en het einde van het fietspadje tussen het park en de Sint-Bernadettestraat?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

We gaan ervan uit dat u verwijst naar het pad in de Sleutelbloemstraat.

Bij controle bleek dat er een paaltje ter hoogte van de knip van de Sleutelbloemstraat (kant Waterstraat) was weggenomen. Dit werd gesignaleerd aan de Dienst Wegen die instaat voor de plaatsing met de vraag om dit spoedig terug in orde te brengen.

Aan de parkzijde kant Sint-Bernadettestraat werden recent  boomstammen gelegd om het foutparkeren in het park te ontraden. Dit gebeurde in het kader van de nieuwe fietsverbinding naar Ombeekhof.

We laten nog onderzoeken of paaltjes aan de kant van de Sint-Bernadettestraat haalbaar en/of wenselijk zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen

Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen

Buurtbewoners vestigden mijn aandacht op een gevaarlijke verkeerssituatie in de Brouwerijstraat te Baarle. Deze specifieke weg loopt van Baarle-dorp, parallel met de E40 naar de achtergelegen woonwijken. Het is de verbinding voor de lokale bewoners van de wijk naar het dorp of de school. Er is tevens geen fietspad en deels ook geen voetpad, wat gevaarlijk is voor kinderen uit de buurt.

Het grote probleem is dat er ongeveer in het midden van de weg ter hoogte van de  de snelweg zich een scherpe bocht situeert met zeer beperkte zichtbaarheid en uitwijkmogelijkheden omdat daar in de bocht nog een woning staat die tot tegen de weg grenst. Dit in combinatie met wagens die geparkeerd staan tot in de bocht en het zicht beperken langs beide zijden.

De wagens zijn volgens de buurtbewoners uitsluitend van mensen die werken in het kantorencomplex te Baarle of mensen die carpoolen naar het werk.

Dit geeft ontegensprekelijk aanleiding tot gevaarlijke situaties voor fietsers of andere zwakke weggebruikers en zelfs voor automobilisten die  elkaar onmogelijk kunnen kruisen door de beperkte doorgang.

Concreet zou ik U dan ook willen vragen of deze situatie kan bekeken worden en een parkeerverbod uit te vaardigen voor en na die bewuste bocht ?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Volgens de Wegcode mag in deze bocht niet geparkeerd worden.  Artikel 24, 6° van de Wegcode stelt immers: er geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. Wat in deze bocht het geval is.

Bovendien zegt dezelfde Wegcode dat het verboden is dergelijk verbod dubbel te signaleren met verkeersborden E1/E3 of gele onderbroken strepen.

In principe wordt van een autobestuurder verwacht dat hij/zij de wegcode kent en bijgevolg weet dat in deze bocht niet mag geparkeerd worden. We stellen echter samen met u vast dat het in de praktijk toch gebeurt.

N.a.v. een eerder overleg met de Politie, werd door de Politie de vraag gesteld om dit alsnog bijkomend aan te duiden. Er loopt momenteel binnen het Mobiliteitsbedrijf, afdeling Verkeerstechnische Taken, een dossier om het parkeerverbod in de bocht bijkomend aan te duiden d.m.v. E1-borden vóór (begin) en ná (einde) de bocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Ondertiteling Doventribune KAA Gent

Ondertiteling Doventribune KAA Gent

Op de speciale doventribune in het stadion van KAA Gent kunnen ook dove supporters enthousiast de match volgen. Om ten volle te kunnen genieten van de match vragen deze mensen of er, naast bvb. aan de aankondiging van doelpunten, rode en gele kaarten, ook geen ondertiteling van de commentaar van de stadionomroeper op de LED-schermen kan komen bij de voorbeschouwing, de voorstelling van de ploegen, tijdens de rust of de aankondiging van de volgende wedstrijden na het affluiten…

Op die manier zoude totaalbeleving voor doven en slechthorende in het stadion nog beter kunnen worden.

Bent u dan ook bereid dit, al dan niet via de community-werking, te bespreken met de club?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik dank u voor uw vraag naar de mogelijkheid van ondertiteling van de commentaar van de stadionomroeper op de LED-schermen.

Supporters met een handicap moeten op een gelijke wijze toegang hebben tot alle faciliteiten in de Ghelamco Arena als elke andere supporter. Dat was het uitgangspunt van alle betrokken partijen bij de realisatie van het voetbalstadion. Er werd gewerkt op basis van ‘Access for All’, een handboek van de Europese voetbalorganisatie UEFA en het Centre for Access to Football in Europe (CAFE) met aanbevelingen voor een integraal toegankelijk voetbalstadion. Ook werd de dialoog aangegaan met supporters met een beperking en met de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap.

De KAA Gent Foundation speelt in dit verhaal een grote rol: de KAA Gent Foundation verzorgt de communicatie met de KAA Gentsupporters met een beperking en adviseert KAA Gent inzake de toegankelijkheid van de Ghelamco Arena voor supporters met een beperking. KAA Gent wordt ook op vlak van toegankelijkheid en omgang met haar supporters met een beperking internationaal als een voorbeeld beschouwd. Niet enkel omwille van de vele faciliteiten, ook omwille van de inzet van vrijwilligers die elke wedstrijd opnieuw de begeleiding van supporters met een beperking op zich nemen.

In uw vraagstelling geeft u reeds aan welke inspanningen KAA Gent vandaag al doet voor haar supporters met een auditieve beperking. Het live-ondertitelen van de boodschappen van de stadionomroeper gebeurt momenteel niet en is ook niet gepland.

De inspanningen die KAA Gent vandaag al levert zijn in het Europese voetbal ongezien. Er zijn persoonlijke inductielussen voor slechthorenden en alle sportieve mededelingen (klok, ploegvoorstelling, doelpunten, rode en gele kaarten, vervangingen,…) worden visueel weergegeven op de grote scoreborden. Dat geldt ook voor alle noodboodschappen. Daarnaast worden ook alle reportages en sensibiliserende boodschappen die op de diverse schermen in het stadion worden getoond steevast ondertiteld.

Tenslotte wordt van elke wedstrijd gedetailleerd live verslag gedaan via Twitter @KAAGent. Sporza (VRT) brengt dan weer van elke wedstrijd live verslag via Facebook. In het stadion is er een voor iedereen gratis toegankelijk WIFI-netwerk. Het is voor bezitters van een smartphone op deze wijze mogelijk om over elk facet van de wedstrijd live geschreven verslag te krijgen via diverse sociale mediakanalen.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport