Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen

Home / Blog / Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen
Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen

Buurtbewoners vestigden mijn aandacht op een gevaarlijke verkeerssituatie in de Brouwerijstraat te Baarle. Deze specifieke weg loopt van Baarle-dorp, parallel met de E40 naar de achtergelegen woonwijken. Het is de verbinding voor de lokale bewoners van de wijk naar het dorp of de school. Er is tevens geen fietspad en deels ook geen voetpad, wat gevaarlijk is voor kinderen uit de buurt.

Het grote probleem is dat er ongeveer in het midden van de weg ter hoogte van de  de snelweg zich een scherpe bocht situeert met zeer beperkte zichtbaarheid en uitwijkmogelijkheden omdat daar in de bocht nog een woning staat die tot tegen de weg grenst. Dit in combinatie met wagens die geparkeerd staan tot in de bocht en het zicht beperken langs beide zijden.

De wagens zijn volgens de buurtbewoners uitsluitend van mensen die werken in het kantorencomplex te Baarle of mensen die carpoolen naar het werk.

Dit geeft ontegensprekelijk aanleiding tot gevaarlijke situaties voor fietsers of andere zwakke weggebruikers en zelfs voor automobilisten die  elkaar onmogelijk kunnen kruisen door de beperkte doorgang.

Concreet zou ik U dan ook willen vragen of deze situatie kan bekeken worden en een parkeerverbod uit te vaardigen voor en na die bewuste bocht ?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Volgens de Wegcode mag in deze bocht niet geparkeerd worden.  Artikel 24, 6° van de Wegcode stelt immers: er geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. Wat in deze bocht het geval is.

Bovendien zegt dezelfde Wegcode dat het verboden is dergelijk verbod dubbel te signaleren met verkeersborden E1/E3 of gele onderbroken strepen.

In principe wordt van een autobestuurder verwacht dat hij/zij de wegcode kent en bijgevolg weet dat in deze bocht niet mag geparkeerd worden. We stellen echter samen met u vast dat het in de praktijk toch gebeurt.

N.a.v. een eerder overleg met de Politie, werd door de Politie de vraag gesteld om dit alsnog bijkomend aan te duiden. Er loopt momenteel binnen het Mobiliteitsbedrijf, afdeling Verkeerstechnische Taken, een dossier om het parkeerverbod in de bocht bijkomend aan te duiden d.m.v. E1-borden vóór (begin) en ná (einde) de bocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken