Blog

Home / Archive by category "Blog" (Page 2)
Hondenlosloopweide Edmond Helderweirdtstraat

Hondenlosloopweide Edmond Helderweirdtstraat

Eind vorig jaar werd op een infomoment georganiseerd door de Stad over de heraanleg van de E.Helderweirdtstraat te Oostakker geopperd dat er ook een hondenlosloopweide zou voorzien worden en daarover later nog zou gecommuniceerd worden.

De buurtbewoners en heel wat hondenbezitters melden mij dat het nu reeds geruime tijd muisstil is gebleven omtrent deze plannen voor aanleg van een hondenlosloopweide en vragen zich dan ook af of deze er nog zal komen.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of deze hondenlosloopweide in de EHelderweirdtstraat er effectief zal komen en of er reeds een concrete timing is voor de aanleg.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In antwoord op uw vraag of de hondenlosloopweide in de E. Helderweirdstraat er effectief zal komen en of er al een concrete timing is voor de aanleg kan ik u het volgende melden.

De zone waarop de hondenlosloopweide is ingetekend, blijkt niet van de Stad Gent te zijn maar eigendom van een verkavelaar. Op dit moment is het nog onduidelijk of die de grond, nodig voor de aanleg van een losloopweide, zal overdragen of niet. De onderhandelingen hiervoor lopen op dit moment.

Een concrete timing is dus afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Geluidshinder treinen Mellestraat

Geluidshinder treinen Mellestraat

Sinds enkele maanden stellen verontruste buurtbewoners vast dat er aan de Centrale Werkplaats van de NMBS die gelegen is tegenover de Mellestraat te Gentbrugge, ‘s nachts veel passagierstreinen geparkeerd staan. De sporenbundel rondom de werkplaats dient blijkbaar als een soort van “stelplaats”.

Deze geparkeerde treinen blijven elke dag de hele nacht stationair draaien van 22u00 ‘s avonds tot 6u00 in de ochtend. Het gaat concreet over meerdere treinstellen die onophoudelijk gedurende de hele nacht blijven draaien op amper 50 meter van een woonwijk met de nodige geluidsoverlast tot gevolg. Bovendien zijn het dieseltreinen die enorm veel trillingen veroorzaken en het hoeft geen betoog dat dit in de buurt voor veel resonantie en trillingen zorgt die in vele woningen zeer duidelijk merkbaar is.

De volledige buurt heeft reeds verschillende keren gecorrespondeerd met de NMBS om dit probleem aan te kaarten.In een eerste reactie van begin dit jaar werd meegedeeld dat in de winter bij heel koude temperaturen de treinen nu éénmaal moeten blijven draaien om de bedrijfszekerheid in de ochtend te kunnen garanderen. Enkele maanden later stel ik echter met de buurtbewoners vast, wanneer er van vriestemperaturen al lang geen sprake meer is, dat de treinen ’s nachts gewoon blijven draaien en er helemaal niets aan de hinder gedaan wordt.

De buurtbewoners hebben dan ook helaas de indruk dat er bij de NMBS weinig welwillendheid is en men het probleem probeert te minimaliseren terwijl de buurt hier dagelijks onder kreunt en velen op zoek gaan naar een andere woning om aan de geluidshinder te ontsnappen.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of de Stad hier op enige manier kan tussen komen om druk uit te oefenen bij de NMBS om deze hinderlijke toestand aan te kaarten en voor een effectieve oplossing te zorgen voor de geluidshinder?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In 2018 is er 1 melding vanuit de Hundelgemsesteenweg via het politiemeldpunt binnengekomen waarin men stelt hinder te ondervinden van de goederentreinen die s’ nachts rijden. Verder werd er geen enkel melding gemaakt bij de politiediensten dat er treinen stationair zouden staan draaien s’ nachts.

Ik heb tevens mijn kabinet opdracht gegeven om contact op te nemen met de NMBS directie en melding te maken van de klacht.

De stedelijke dienst Toezicht heeft geen bevoegdheid over het geluid van de stilstaande draaiende treinen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is wel bevoegd voor geluid van autoverkeer en het effect van bepaalde wegverhardingen, maar niet voor geluid van treinverkeer. De geluidsbelastingskaarten die worden opgemaakt, hebben betrekking op geluidsbelasting door het rijden van auto’s en treinen, maar dus niet op het stilstaan ervan.

De ombudsvrouw van Stad Gent gaf aan dat deze problemen moeten gemeld worden bij de ombudsdienst van de NMBS. De klager werd hiervan ingelicht. Het is aan deze dienst om verder te onderzoeken of het noodzakelijk is dat er treinen op die plaats blijven draaien en zo veel hinder veroorzaken.

Ik zal ook vanuit de Stad Gent het probleem ook aankaarten op het topoverleg dat plaats vindt tussen de NMBS en de Stad Gent.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Heraanleg voetpaden Wulverdam

Heraanleg voetpaden Wulverdam

De voetpaden op de Sint-Laurentiuslaan te Oostakker werden reeds vernieuwd en heraangelegd, maar de voetpaden in de zijstraat Wulverdam ligt er nog heel slecht bij zoals blijkt uit de foto’s in bijlage wat tot gevaarlijke situaties kan leiden voor de buurtbewoners.

 • Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent om deze voetpaden te vernieuwen en of er reeds een concrete timing is voorzien?
 • Tenslotte wens ik U ook te vragen naar een stand van zaken en de concrete timing voor de heraanleg van voetpaden in Oostakker.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft deze trottoirs opgenomen in de planningslijst voor heraanleg.  Een concrete timing is nog niet voorzien maar er wordt gestreefd naar heraanleg in de 2de helft 2019 / 1ste helft 2020 onder voorbehoud van de voortgang van andere projecten in de planning.
Wanneer dit project concreet wordt zal tijdig naar de bewoners gecommuniceerd worden.

Antwoord op vraag 2

Binnen het lopende bestek: “Vernieuwen van trottoirs” zijn er behoudens Wulverdam geen andere aparte onderhoudsdossier binnen dit bestek voorzien in Oostakker. Er staan immers nog verschillende grootschalige integrale vernieuwingen op stapel in Oostakker waarvan “Oostakkerdorp” niet het minste is (uiteraard inclusief vele lopende meters trottoir). De voorbereidende werken starten hier in het najaar.
Verder zal het U niet ontgaan zijn dat er in dit gebied momenteel verschillende dossiers integrale vernieuwing starten, lopende zijn en of bijna opgeleverd worden. Denken we maar aan dossier Gentstraat, Lourdesstraat, Kennedylaan, Wittewalle deel 2 etc.
De timing van al deze dossiers is terug te vinden op de website van de Stad Gent.

Als laatste en nieuw is ook dat Farys een aanpak aan het uitwerken is om de bruin drinkwaterproblematiek op te lossen in het gebied. Zoals U mogelijks zelf in de pers kon lezen plant Farys een versnelde investering ter vervanging van het grijs gietijzer. Dit wil zeggen dat er trottoirs moeten opengebroken worden om deze leidingen te vervangen, waarbij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen er op zal toezien dat deze in goede of betere toestand worden hersteld.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Laat een klasgroep samen alle levensbeschouwing volgen

Laat een klasgroep samen alle levensbeschouwing volgen

Naar aanleiding van een opiniestuk van moraalfilosoof Patrick Lobuyck in de Standaard over de aanpak en het aanbod van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs, verscheen er in diezelfde krant een interessant voorstel. Dat werd uitgewerkt door 2 leerkrachten uit een Gentse stadsschool.

Het voorstel vertrekt vanuit een andere organisatie van het aanbod LBV. Daarbij worden de leerlingen voor LBV niet meer uit elkaar gehaald. Het aanbod wordt georganiseerd als een soort carrousel. Daarin zou er gewerkt worden met een verdeelsleutel waarin elke levensbeschouwing een representatief aantal uren krijgt in een pakket dat voor de klassen als geheel geldt zonder dat leerlingen hun vrije levensbeschouwelijke keuze moeten opgeven.

In een reactie op Twitter gaf u als schepen van onderwijs aan dat u met de betrokken school verder wil bekijken welke de mogelijkheden zijn om dergelijk gemeenschappelijk aanbod te realiseren. Als liberale partij juichen wij dergelijk initiatief uiteraard toe en zijn we benieuwd naar uw intenties terzake.

Vandaar mijn concrete vraag:

 • Wat zijn uw intenties inzake dit dossier en hoe wil u deze bereiken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het voorstel dat wij toejuichen, want wij staan daar op dezelfde lijn en ik zou dat ook veel beter vinden. Mensen zeggen mij: er moet nog een generatie over gaan, ik wil mij daar niet bij neerleggen. Ik weet dat er misschien anderen zijn die daar anders over nadenken, maar wij staan daar dus op dezelfde lijn. Alleen hebben we iets tegen, namelijk de Grondwet. Een klein probleem.

Alles draait  voor het officieel onderwijs -om het derde lid van artikel 24 §1

“de scholen ingericht door openbare besturen, bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in één der erkende godsdiensten en de niet –confessionele zedenleer.”

Dit is de zogenaamde neutraliteitseis.

Nu, we hebben dit debat hier ook al eens gevoerd. Ik kan proberen om dat te veranderen, ik ga verwoedde pogingen blijven doen en met hoe meer dat we zijn, hoe beter.

Wat kunnen we wel doen?

Dit is een belangrijke, en je merkt ook bij leerkrachten dat het draagvlak er is. Dus ik denk dat we dat echt moeten gebruiken om het opnieuw nieuw leven in te blazen:

 • Blijvend bepleiten bij de hogere overheid om een herziening van de grondwet.
 • Hoe meer leerkrachten die daar ook hun stem laten horen, hoe meer kans dat we maken. Zij staan tenminste ook in de praktijk.
 • Denk ik dat we met al onze scholen, en we doen dat ook echt – meneer Delbarge is hier, onze grote baas – heel zwaar in moeten zetten op die levensbeschouwelijke dialoog. We hebben nu die zes uur tijd die de scholen maximaal kunnen gebruiken om echt met de verschillende levensbeschouwingen samen aan de slag te gaan. Ik denk dat dit echt een verandering is, in vergelijking met een aantal jaren terug, dat we daar echt een weg afgelegd hebben om dat meer en meer te doen. Soms lukt dit al wat vlotter dan elders, het hangt ook van de mensen af, het moet ook klikken in de samenwerking. Weet dat het schoolbestuur en de directies daar heel erg achter staan en er alles aan doen om dat uit te diepen. Om daar ook niet iets pro-forma van te maken, en elk jaar wordt dat eigenlijk beter.

Dat is nieuw:

Verschillende stedelijke scholen zijn aan het bekijken hoe  dat we een vak BURGERSCHAP of LEF – of wat dan de invulling kan zijn, maar daar is al veel over nagedacht want het zijn concreet uitgewerkte voorstellen-  eventueel zouden kunnen inrichten in de vrije uren. Dus eigenlijk bovenop. De levensbeschouwing, we gaan dat niet meer doen want we zijn daar aan gebonden. Niet alleen wij maar ook het gemeenschapsonderwijs, en dat was het grote nieuws op 1 september: ‘Gemeenschapsonderwijs start met BURGERSCHAP en LEF. Zij zijn ook aan de Grondwet gebonden, ze staan er niet boven, dus hoe lossen zij dat op? Door het aantal uur, want elke school heeft een aantal uur in de week waar dat hij zelf kan beslissen voor wat hij het gaat gebruiken. Om extra Grieks of Latijn in te richten, stemonderwijs, remediering, Nederlands, etc. Het is belangrijk dat er daar draagvlak voor is, ook bij de leerkrachten en bij de school. Dat is dus aan het groeien. Je zou kunnen gaan zeggen: bij de eerste graad zet je vooral in op oriëntatie, op brede eerstegraads kennis wat te maken heeft met heel veel uiteenlopende dingen. In de tweede graad gaan we een stukje remediëren en gaan kijken waar er extra nood is, of specialisatie. Voor de Derde graad zijn we nu aan het bekijken of we daar op een aantal scholen BURGERSCHAP/LEF kunnen gaan invullen.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Slechte staat wegdek Hogeweg

Slechte staat wegdek Hogeweg

Na de beëindiging van de werken aan het viaduct ter hoogte van de Hogeweg blijkt dat het wegdek ter plaatse zich in een zeer slechte toestand bevindt met gevaarlijke putten ingevolge het zwaar verkeer dat daar de afgelopen maanden noodgedwongen moest passeren. Het wegdek richting Motorstraat vertoont evenzeer sporen van het dagelijks zwaar verkeer richting oprit van de R4.

Is de schepen bereid om het wegdek te laten herstellen zodat de veiligheid van alle weggebruikers gegarandeerd wordt?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het onderhoud en beheer van deze zone behoort tot de bevoegdheid van Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV). Begin januari werd de slechte staat van het wegdek reeds door de sectorverantwoordelijke van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen overgemaakt aan AWV.

Hierop bevestigde AWV de slechte staat van het wegdek en een herstel in een minder regenachtige periode. AWV is dus op de hoogte van de slechte staat en heeft bevestigd dat de werken zullen worden opgenomen in een onderhoudsbestek en dat de uitvoering van de werken in de loop van dit jaar voorzien zal worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Oprit parking visvijver Drieselstraat

Oprit parking visvijver Drieselstraat

De oprit aan de parking voor de visvijver aan de Drieselstraat bevindt zich in een desolate toestand zoals uit foto’s in bijlage duidelijk blijkt met mogelijke gevaarlijke situaties tot gevolg voor de gebruikers.

Is de schepen dan ook bereid om deze parking te laten herstellen ten behoeve van de veiligheid van de talrijke gebruikers?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal deze herstelling opnemen in de planning.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Geluidsberm R4 Drongen

Geluidsberm R4 Drongen

In de Commisie Openbare werken van 8 november 2010 stelde ik de bevoegde schepen reeds een vraag over de geluidsberm te Drongen.De bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat vragen reeds jaren om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken.

Het terugdringen van deze overlast is in het belang van en op vraag van alle bewoners, alsook opportuun voor het milieu en de algemene gezondheid. Na vele acties van het wijkcomité en verschillende petities, werd een aanvankelijk resistente geluidsberm in zand opgericht die tijdelijk haar nut bewees.

Het antwoord van de bevoegde schepen was toen dat de (onderhouds)werken aan de geluidsberm vallen onder AWV en bevestigde toen uitdrukkelijk dat na overleg met AWV de nodige herstellingen prioritair zouden aangepakt worden.

Verontruste buurtbewoners wisten mij te melden dat de toestand zovele jaren later nog  steeds dezelfde is en dat ze zich ernstige zorgen maken of er nog iets zal gebeuren ter zake.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of u bereid bent om vanuit de Stad het signaal te geven en in overleg te treden met AWV opdat het grondig herstel van deze geluidsberm of het installeren van definitieve en adequate geluidsschermen prioritair kan behandeld worden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Mijn diensten hebben n.a.v. uw vraag contact opgenomen met de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) en kregen volgend antwoord:

“AWV heeft inderdaad een tijd geleden gekeken om die berm te verhogen maar zijn toen vastgelopen op de gasleiding van Fluxys die daar tussen de voet van de geluidsberm en het fietspad ligt.

Een verhoging van de geluidsberm betekent in principe ook een verbreding van de geluidsberm in de richting van de gasleiding. Hierdoor zou dus een groter gewicht of grondpakket terecht komen boven de gasleiding;

Dergelijke werken kan AWV niet zonder toelating van Fluxys.

AWV zal hiervoor opnieuw contact opnemen met Fluxys.”

Ik zal dus op mijn volgend overleg met AWV polsen naar de voortgang in deze en of een herstel, verhoging en andere maatregel kan uitgewerkt worden i.f.v. het terugdringen van de geluidsoverlast door het wegverkeer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Drinkwaterproblematiek Oostakker

Drinkwaterproblematiek Oostakker

De problematiek met het drinkwater in Oostakker dateert reeds van eind vorig jaar maar uit recente bevraging bij heel wat buurtbewoners blijkt duidelijk dat het water nog steeds een opvallend bruine kleur vertoont en een onaangename geur verspreidt. Het water kan hierdoor nog steeds niet gebruikt worden voor de bereiding van maaltijden of babyflesjes en het wassen met dit water veroorzaakt volgens velen jeuk en uitslag.

De bewoners van de bewuste straten in Oostakker hebben de afgelopen maanden heel wat geduld opgebracht en steeds het beste van de situatie proberen te maken. Ze hebben de door Farys  geadviseerde maatregelen toegepast maar dringen terecht aan op een definitieve oplossing van deze problematiek zodat ze als alle andere Gentenaars kunnen genieten van proper drinkwater.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om deze waterproblematiek opnieuw te laten onderzoeken en te laten controleren door de bevoegde diensten en vooral een definitieve en adequate oplossing te garanderen zodat elke inwoner van Oostakker kan gebruik maken van proper drinkwater.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Naar aanleiding van het incident waterkwaliteit Oostakker tussen 15 november 2017 en 1 december 2017 meldde Farys mij het volgende:

Naar aanleiding van klachten over geur en troebel leidingwater in de Honoré Drubbelstraat 57 en de Groenehoekstraat 9 werd een ernstige bezoedeling van het drinkwater (bacteriologische besmetting) vastgesteld. Onmiddellijk werd door FARYS|TMVW een omvangrijke voorzorg zone geïsoleerd en werd gestart met:

 • ontsmetten en spoelen van het geïmpacteerd gebied + uitgebreide voorzorgzone;
 • uitgebreide dagelijkse staalnames en analyses;
 • onderzoek naar de oorzaak van de externe bezoedeling;
 • communicatie naar bewoners en alternatieve bedeling.

Dit alles in nauw overleg met VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Het geheel van al deze acties resulteerde in een geleidelijke verbetering van de kwaliteit zodat op 22 november 2017 al ongeveer de helft van het gebied (ten zuiden van de Wolfputstraat) kon vrijgegeven worden en op 27 november 2017 bijkomend ook het oostelijk deel van het gebied veilig kon verklaard worden. Op 29 november en 30 november waren alle controlestalen over het gehele gebied volledig in orde en bijgevolg werd op 1 december 2017 in overleg met VMM en AZG het laatste deel (Oostakker Dorp) volledig vrijgegeven voor onbeperkt gebruik als drinkwater.

Wat de nazorg na het incident betreft, in het bijzonder in de periode tussen 1 december 2017 en 30 maart 2018, is er ten gevolge van het incident voorzien in de standaardprocedure en is het betreffende gebied onder verscherpte controle geplaatst en werden nog steeds verhoogde periodieke staalnames en analyses doorgevoerd (75 controles):

 • december 2017: 44 controlestalen;
 • januari 2018: 23 controlestalen;
 • februari 2018: 3 controlestalen;
 • maart 2018: 5 controlestalen.

Telkens bleek uit de labo-analyses dat het water geschikt was voor menselijke consumptie.

Eveneens werden uit voorzorg alle afsluiters en brandkranen in het gebied terdege ontsmet en gespoeld.

Naast de eigen kwaliteitscontroles in het kader van de nazorg, ontving Farys ook 3 specifieke klachten over mogelijke problemen met de kwaliteit van het drinkwater.

 • Klacht op 08 januari 2018; Cristiaan Brosteauxstraat 7 Oostakker.
 • Klacht op 16 januari 2018; Honoré Drubbelstraat 5 Oostakker.
 • Klacht op 23 maart 2018; Edmond Ronsestraat 27 Oostakker.

Bij elk van deze klachten werd onmiddellijk overgegaan tot staalname en labo-analyse. Telkens bleken alle metingen conform de geldende drinkwaternormen te zijn.

Uit bovenstaande besluit Farys dat het water veilig kan gebruikt worden als drinkwater.

De bruinwaterproblematiek staat los van de bacteriologische besmetting (incident 15 november 2017-1 december 2017) en vindt haar oorsprong in het historisch gebruik van gietijzeren leidingen in het waterdistributienet. In de gehele Kanaalzone (ten noorden van Gent en Zelzate) bestaat het distributienet voornamelijk uit gietijzeren leidingen. Deze leidingen kunnen in bepaalde omstandigheden kleine roestdeeltjes vrijgeven (in de analyses komen deze tevoorschijn als ijzermetingen) die een verkleuring van het water tot gevolg kunnen hebben. Deze verkleuringen komen het vaakst voor na ingrepen op het net bij werken of bij het veranderen van de stroomrichting in de leidingen. Tijdens het incident van november 2017 diende Farys verschillende alternatieve schakelingen door te voeren op het net om de bezoedeling in eerste instantie te isoleren en in tweede instantie weg te werken. Mogelijks heeft dit, samen met de daaropvolgende her schakeling naar de ‘normale’ toestand een verhoging van het waargenomen ijzergehalte tot gevolg gehad. Ook schakelingen ten behoeve van reguliere werken aan het distributienet (klantaansluitingen, aanpassingen leidingen,…) kunnen een tijdelijk effect geven.

Belangrijk om te melden is dat ijzer een comfortparameter is. Dit betekent dat er geen gezondheidsrisico mee gemoeid is.

Uiteraard wordt het ijzergehalte binnen de perken gehouden gezien de ongewenste verkleuring die optreedt wanneer dit te hoog wordt.

Farys verhelpt deze bruinwaterproblematiek op lange termijn door het systematisch vervangen van deze gietijzeren leidingen, en op korte termijn in afwachting van vervanging door gerichte spoelprogramma’s. Het vervangen heeft uiteindelijk slechts resultaat als het grootste deel van het net vervangen is omdat de verkleuring niet per definitie ontstaat waar zij waargenomen wordt.

Op het ganse gebied van Oostakker is een spoelprogramma van kracht. Op 26 punten verspreid over het volledig grondgebied van Oostakker wordt maandelijks de leiding gespoeld tot elke mogelijke verkleuring verdwenen is. De tijd die gespoeld wordt varieert van 10 minuten wanneer het water helder is tot 45 minuten bij ernstiger verkleuring.

Naar aanleiding van werken wordt geopteerd om de gietijzeren leidingen te vervangen. Deze werken dienen echter gespreid te worden zowel omwille van mobiliteits- als budgettaire redenen.

Voor Oostakker zijn volgende vervangingen al in de planning voorzien (uitvoering 2018-2019):

 • Gasthuisstraat
 • Oostakkerdorp

Deze projecten worden in synergie uitgevoerd met andere nutsmaatschappijen waardoor de exacte planning mede door hun capaciteit wordt bepaald.

Ook voor het project Wittewalle worden momenteel acties ondernomen om de gietijzeren leidingen maximaal te vervangen.

Verder zijn nog twee projecten momenteel in ontwerp:

 • Lourdesstraat
 • Scheepslosserstraat

Daniel Termont
Burgemeester

Kunstgrasterreinen SKV Oostakker

Kunstgrasterreinen SKV Oostakker

Met plezier stel ik vast dat reeds begonnen werd met de aanleg van het kunstgrasterrein op KVV Sint-Denijssport. Uit uw eerdere analyse op mijn tussenkomsten met betrekking tot het voorzien van kunstgrasterreinen op SKV Oostakker, bleek dat deze club op basis van de bezettingscijfers op de 1ste plaats stond voor de aanleg van kunstgrasterreinen. Ik verneem nu met de club dat de beslissing door Farys m.b.t. de gunning voor de aanleg binnenkort zou plaatsvinden.

Concreet wens ik u dan ook te vragen: Wat is nu de voorziene timing voor de aanleg van de kunstgrasterreinen bij SKV Oostakker in de hoop dat de nieuwe terreinen in gebruik kunnen genomen worden voor het seizoen 2018-2019?

Welke andere Gentse voetbalclubs zouden nog deze legislatuur kunnen worden voorzien van een kunstgrasterrein?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Voor de aanleg van de kunstgrasvelden wordt er met een 5-tal loten gewerkt. Voor lot 5 zal de Dienst FM van de Stad Gent de bouwheer zijn, de andere 4 loten worden opgenomen door Farys.

Hieronder het overzicht van de timing van Farys:

Timing kunstgrasvelden Gent
  Locatie Gunning werken Start werken Einde werken
Lot 1 FC Rooigem 7.05.2018 22.05.2018 31.08.2018
KVE Drongen 7.05.2018 7.06.2018 17.09.2018
Lot 2 JAGO Sint-Amandsberg 7.05.2018 22.05.2018 31.08.2018
KSCE Mariakerke 7.05.2018 21.05.2018 31.08.2018
Lot 3 Korfbalclub Neerlandia 7.05.2018 15.10.2018 21.12.2018
Standaard Muide 7.05.2018 21.05.2018 31.07.2018
Lot 4 SKV Oostakker 27.04.2018 o.v. ontvangst kapvergunning  

Zoals uit de tabel blijkt, wordt de start van de werken voor SKV Oostakker onder voorbehoud meegegeven. Reden is dat de aanvraag voor een kapvergunning nog lopende is en er momenteel nog geen zicht is op de voorwaarden die zullen gesteld worden. Deze vergunning wordt tegen het eind van de maand verwacht. Daarna zal er met Farys, de club en de aannemer samengezeten worden om de planning uit te zetten en eventueel bij te sturen (vb. wijziging van de volgorde van de werken). Het blijft nog altijd de bedoeling om vóór augustus 2018 de werken klaar te hebben: om definitieve uitspraken te doen over de timing wordt er best nog 14 dagen gewacht.

Lot 5 zit momenteel in aanbestedingsfase. Het gaat hier enkel om de vervanging van de kunstgrasmat. De opbouw met de funderings- en drainagelagen kan behouden blijven. De uitvoeringstermijn is hierdoor beperkt. De werken in de Muilaardstraat 85 (KVV Hou ende Trou Zwijnaarde) zullen uitgevoerd worden in de loop van 2018.

Verder wordt er werk gemaakt van de nieuwe accommodatie voor Sint-Kruis-Winkel. Het nodige stedenbouwkundige attest wordt verwacht tegen eind april 2018. De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning. De club zal gehuisvest zijn op de nieuwe locatie vóór de start van het seizoen 2019-2020.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Parkeerdruk UZ Gent

Parkeerdruk UZ Gent

In het vragenuurtje van november kaartte ik reeds de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan en in uw antwoord beloofde U in overleg te gaan met het UZ Gent. Is dit intussen reeds gebeurd en welke constructieve oplossingen werden hierop aangekaart?

In uw antwoord merkte u op dat er geen controles zijn en iedereen vrij kan parkeren maar in de praktijk is controle onmogelijk. Een ziekenhuisparking is immers per definitie een publiek toegankelijke parking omdat bezoekende familieleden of kennissen van patiënten steeds toegang moeten hebben, alsook iedere niet vooraf aangekondigde patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Het UZ Gent kan en mag niet als een gewoon bedrijf mag worden beschouwd. Het UZ Gent is immers een continubedrijf 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7. Zieke patiënten zijn meestal ook niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen en thuiswerken is voor de overgrote meerderheid van het personeel niet mogelijk gezien de noodzakelijke zorgen. Is de schepen bereid om met deze elementen rekening te houden bij zijn analyse?

U gaf ook aan dat U betwijfelde of de parking ook gebruikt wordt als een park & ride maar een recente enquêtering door De Lijn van reizigers die in het UZ Gent van tram 4 stappen spreekt boekdelen. De parking van het UZ Gent ligt volgens vele bezoekers gunstiger dan de park-and-rides van de Stad Gent en wordt dus ook gebruikt door winkelende bezoekers van het centrum als vervangparking voor de (ondergrondse) centrumparkings, die duurder zijn dan de ziekenhuisparking.

Tenslotte gaf U bij mijn vraag over een toelating tot capaciteitsuitbreiding het antwoord dat U dit als de laatste optie zag. Het gebrek aan concrete gegevens omtrent de parkeerdruk werd hier aangekaart maar uit regelmatige tellingen door het UZ Gent zelf kan met een vrij hoge nauwkeurigheid worden afgeleid dat er een tekort is van 500 à 600 parkeerplaatsen. Ik stel mij trouwens de vraag waarom het UZ Gent zwaar zou willen investeren in bijkomende parkings indien er geen tekort zou zijn aan plaatsen?

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid om alsnog de piste van capaciteitsuitbreiding te overwegen ingevolge de problematische parkeerdruk op het UZ Gent?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid