Drinkwaterproblematiek Oostakker

Home / Blog / Drinkwaterproblematiek Oostakker
Drinkwaterproblematiek Oostakker

De problematiek met het drinkwater in Oostakker dateert reeds van eind vorig jaar maar uit recente bevraging bij heel wat buurtbewoners blijkt duidelijk dat het water nog steeds een opvallend bruine kleur vertoont en een onaangename geur verspreidt. Het water kan hierdoor nog steeds niet gebruikt worden voor de bereiding van maaltijden of babyflesjes en het wassen met dit water veroorzaakt volgens velen jeuk en uitslag.

De bewoners van de bewuste straten in Oostakker hebben de afgelopen maanden heel wat geduld opgebracht en steeds het beste van de situatie proberen te maken. Ze hebben de door Farys  geadviseerde maatregelen toegepast maar dringen terecht aan op een definitieve oplossing van deze problematiek zodat ze als alle andere Gentenaars kunnen genieten van proper drinkwater.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om deze waterproblematiek opnieuw te laten onderzoeken en te laten controleren door de bevoegde diensten en vooral een definitieve en adequate oplossing te garanderen zodat elke inwoner van Oostakker kan gebruik maken van proper drinkwater.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Naar aanleiding van het incident waterkwaliteit Oostakker tussen 15 november 2017 en 1 december 2017 meldde Farys mij het volgende:

Naar aanleiding van klachten over geur en troebel leidingwater in de Honoré Drubbelstraat 57 en de Groenehoekstraat 9 werd een ernstige bezoedeling van het drinkwater (bacteriologische besmetting) vastgesteld. Onmiddellijk werd door FARYS|TMVW een omvangrijke voorzorg zone geïsoleerd en werd gestart met:

 • ontsmetten en spoelen van het geïmpacteerd gebied + uitgebreide voorzorgzone;
 • uitgebreide dagelijkse staalnames en analyses;
 • onderzoek naar de oorzaak van de externe bezoedeling;
 • communicatie naar bewoners en alternatieve bedeling.

Dit alles in nauw overleg met VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Het geheel van al deze acties resulteerde in een geleidelijke verbetering van de kwaliteit zodat op 22 november 2017 al ongeveer de helft van het gebied (ten zuiden van de Wolfputstraat) kon vrijgegeven worden en op 27 november 2017 bijkomend ook het oostelijk deel van het gebied veilig kon verklaard worden. Op 29 november en 30 november waren alle controlestalen over het gehele gebied volledig in orde en bijgevolg werd op 1 december 2017 in overleg met VMM en AZG het laatste deel (Oostakker Dorp) volledig vrijgegeven voor onbeperkt gebruik als drinkwater.

Wat de nazorg na het incident betreft, in het bijzonder in de periode tussen 1 december 2017 en 30 maart 2018, is er ten gevolge van het incident voorzien in de standaardprocedure en is het betreffende gebied onder verscherpte controle geplaatst en werden nog steeds verhoogde periodieke staalnames en analyses doorgevoerd (75 controles):

 • december 2017: 44 controlestalen;
 • januari 2018: 23 controlestalen;
 • februari 2018: 3 controlestalen;
 • maart 2018: 5 controlestalen.

Telkens bleek uit de labo-analyses dat het water geschikt was voor menselijke consumptie.

Eveneens werden uit voorzorg alle afsluiters en brandkranen in het gebied terdege ontsmet en gespoeld.

Naast de eigen kwaliteitscontroles in het kader van de nazorg, ontving Farys ook 3 specifieke klachten over mogelijke problemen met de kwaliteit van het drinkwater.

 • Klacht op 08 januari 2018; Cristiaan Brosteauxstraat 7 Oostakker.
 • Klacht op 16 januari 2018; Honoré Drubbelstraat 5 Oostakker.
 • Klacht op 23 maart 2018; Edmond Ronsestraat 27 Oostakker.

Bij elk van deze klachten werd onmiddellijk overgegaan tot staalname en labo-analyse. Telkens bleken alle metingen conform de geldende drinkwaternormen te zijn.

Uit bovenstaande besluit Farys dat het water veilig kan gebruikt worden als drinkwater.

De bruinwaterproblematiek staat los van de bacteriologische besmetting (incident 15 november 2017-1 december 2017) en vindt haar oorsprong in het historisch gebruik van gietijzeren leidingen in het waterdistributienet. In de gehele Kanaalzone (ten noorden van Gent en Zelzate) bestaat het distributienet voornamelijk uit gietijzeren leidingen. Deze leidingen kunnen in bepaalde omstandigheden kleine roestdeeltjes vrijgeven (in de analyses komen deze tevoorschijn als ijzermetingen) die een verkleuring van het water tot gevolg kunnen hebben. Deze verkleuringen komen het vaakst voor na ingrepen op het net bij werken of bij het veranderen van de stroomrichting in de leidingen. Tijdens het incident van november 2017 diende Farys verschillende alternatieve schakelingen door te voeren op het net om de bezoedeling in eerste instantie te isoleren en in tweede instantie weg te werken. Mogelijks heeft dit, samen met de daaropvolgende her schakeling naar de ‘normale’ toestand een verhoging van het waargenomen ijzergehalte tot gevolg gehad. Ook schakelingen ten behoeve van reguliere werken aan het distributienet (klantaansluitingen, aanpassingen leidingen,…) kunnen een tijdelijk effect geven.

Belangrijk om te melden is dat ijzer een comfortparameter is. Dit betekent dat er geen gezondheidsrisico mee gemoeid is.

Uiteraard wordt het ijzergehalte binnen de perken gehouden gezien de ongewenste verkleuring die optreedt wanneer dit te hoog wordt.

Farys verhelpt deze bruinwaterproblematiek op lange termijn door het systematisch vervangen van deze gietijzeren leidingen, en op korte termijn in afwachting van vervanging door gerichte spoelprogramma’s. Het vervangen heeft uiteindelijk slechts resultaat als het grootste deel van het net vervangen is omdat de verkleuring niet per definitie ontstaat waar zij waargenomen wordt.

Op het ganse gebied van Oostakker is een spoelprogramma van kracht. Op 26 punten verspreid over het volledig grondgebied van Oostakker wordt maandelijks de leiding gespoeld tot elke mogelijke verkleuring verdwenen is. De tijd die gespoeld wordt varieert van 10 minuten wanneer het water helder is tot 45 minuten bij ernstiger verkleuring.

Naar aanleiding van werken wordt geopteerd om de gietijzeren leidingen te vervangen. Deze werken dienen echter gespreid te worden zowel omwille van mobiliteits- als budgettaire redenen.

Voor Oostakker zijn volgende vervangingen al in de planning voorzien (uitvoering 2018-2019):

 • Gasthuisstraat
 • Oostakkerdorp

Deze projecten worden in synergie uitgevoerd met andere nutsmaatschappijen waardoor de exacte planning mede door hun capaciteit wordt bepaald.

Ook voor het project Wittewalle worden momenteel acties ondernomen om de gietijzeren leidingen maximaal te vervangen.

Verder zijn nog twee projecten momenteel in ontwerp:

 • Lourdesstraat
 • Scheepslosserstraat

Daniel Termont
Burgemeester