Toekomst Gentse Duurzaamheidsambtenaren

Home / Blog / Toekomst Gentse Duurzaamheidsambtenaren

Het witboek voor de interne Vlaamse staatshervorming dat Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois een paar weken geleden presenteerde, maakt in 2013 een einde aan de milieuconvenanten tussen de Vlaamse regering en de gemeenten.

De 25 miljoen euro die de gemeenten nu krijgen, gaat dan naar het onderhoud van rioleringen en naar milieuhandhaving. Dit heeft mogelijks verregaande gevolgen, vooral voor de vele duurzaamheidsambtenaren die nu in heel wat gemeenten en ook in Gent aan de slag zijn aangezien hun financiering weg dreigt te vallen. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) trok ook reeds aan de alarmbel.

Concreet wens ik de schepen dan ook volgende vraag te stellen:

Welke impact zal deze beslissing van de Vlaamse regering hebben op de Gentse duurzaamheidsambtenaren die tot nu toe via deze milieuconvenanten gefinancierd werden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Pas recent nam de stad Gent kennis van het Witboek waarin een hernieuwde aanpak wordt voorgesteld Met betrekking tot de milieuconvenanten vanaf 2013. De provinciale middelen die voor handhaving zouden geheroriënteerd worden naar toezicht op niveau van het Gewest. De overige zouden worden herbestemd voor financiering van riolen.

Hierover is nooit enige overleg geweest met steden en gemeenten, ook niet op het niveau van het daarvoor geëigende forum VVSG. Stad Gent zal in de komende maanden samenwerken met VVSG die, naar aanleiding van deze bekendmaking, een ruime consultatieronde bij de steden en gemeenten plant.

Men weet alvast dat de Raad van Bestuur van de VVSG nu afgelopen maandag het volgende heeft beslist:

een brief te sturen naar de minister met daarin:

  • de vraag naar ‘bevestiging’ dat de 22 miljoen euro van de samenwerkingsovereenkomst naast riolen ook kunnen gebruikt worden voor andere milieuprioriteiten en dat daar dus verder kan over onderhandeld worden
  • de vraag dat indien gemeenten een eigen handhaving willen voortzetten, zij dit ook zouden kunnen om gemotiveerde reden
  • de vraag dat de minister zou overgaan tot ruime consultatie van gemeenten over wat de ideale besteding zou zijn voor de 22 miljoen euro van de samenwerkingsovereenkomst

Geruststellend was alvast het antwoord van de minister op een eerdere vraag van Groen! dat de mededeling om de huidige middelen te herbestemmen voor financiering van rioleringen, slechts zou betekenen dat gemeenten bijkomend ook die optie krijgen maar verder zelf de prioriteiten kunnen bepalen in lijn met de filosofie/accenten van de volgende samenwerkingsovereenkomst. In Gent wordt de realisatie van het rioleringsbeleid gefinancierd met de waterafvoerbijdrage, die op eenieders waterfactuur verrekend wordt. Daar bestaan ook afspraken over met TMVW. De middelen van de samenwerkingsovereenkomst blijven bijgevolg tot nader order beschikbaar voor andere milieudoelstellingen. Het is niet gekend in welke mate de bedragen die de Stad vandaag ontvangt zullen wijzigen.

De Stad zal zodra de krijtlijnen van de volgende samenwerkingsovereenkomst duidelijker zijn, haar prioriteiten bepalen maar het spreekt voor zich dat een volwassen stedelijk milieubeleid vraagt dat daar continu en structureel inspanningen worden voor geleverd en dat daar ook het nodige personeel wordt voor ingezet voor taken gaande van coördinatie tot complexe projectleiding. Om te antwoorden op de vraag over de duurzaamheidsambtenaren: tot vandaag is er zeker geen noodzaak of opportuniteit om afbouw, laat staan het ontslag van de duurzaamheidsambtenaren te overwegen.

Ook wat betreft het toezicht dat vooral op gewestelijk niveau zou gecentraliseerd worden, stel het bestuur zich vragen. Het is immers bijzonder onwaarschijnlijk dat de stedelijke accenten/prioriteiten op vlak van toezicht zoals die in Gent vandaag op weloverwogen basis bestaan, zullen worden opgenomen door de hogere overheid.

Het basisbedrag dat Stad Gent nu jaarlijks ontvangt van Vlaanderen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu is 421.608,00 €. Daarnaast krijgt de Stad 120.000€ voor de lonen van de duurzaamheidsambtenaren en 60.884 € voor de minawerkers. De subsidies die de Stad toekent voor de aanleg van een groendak worden integraal gesubsidieerd door de samenwerkingsovereenkomst Milieu. Voor 2011 werd hiervoor 200.000 € gebudgetteerd voor subsidies voor een groendak aan ondernemingen en 150.000 € gebudgetteerd voor subsidies voor een groendak aan particulieren.

De subsidies die de stad toekent voor de aanleg van infiltratie van regenwater en voor het aanleggen van een hemelwaterinstallatie waar het wettelijk niet verplicht is worden voor 50% gesubsidieerd door de samenwerkingsovereenkomst Milieu. Voor 2011 werd hiervoor 1.500€ gebudgetteerd voor subsidies voor infiltratie aan particulieren en 45.000 € voor hemelwaterinstallaties waarvan respectievelijk 750 € en 22.500 € aan ontvangsten van de samenwerkingsovereenkomst werden voorzien.

Naast deze jaarlijks terugkerende ontvangsten van de samenwerkingsovereenkomst Milieu kan de stad ook projecten indienen. Voor de (werking- of loon-)kosten gemaakt voor deze projecten kan de stad 50% aan subsidies ontvangen.

De projecten die in 2010 werden ingediend en goedgekeurd zijn:

Project maximale subsidie
Op weg naar een Gents Klimaatverbond 87.180,05
Groepsaankoop dakisolatie 67.495,52
Veggie-campagnes 17.395,37
Zwerfvuil-project 9.027,37

Tom Balthazar
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.