Author: Carl Dedecker

Home / Articles posted by Carl Dedecker (Page 2)
Betere afstelling van de verkeerslichten kruispunt Antwerpse Steenweg

Betere afstelling van de verkeerslichten kruispunt Antwerpse Steenweg

Gemeenteraadslid Carl De Decker kaartte in het verleden al meerdere malen de dringende heraanleg van het kruispunt aan de Antwerpse steenweg met de Orchideestraat aan.
Hij volgt de concrete realisatie dan ook van dichtbij op.

De realiteit is jammer genoeg dat het nog even zal duren voor de uiteindelijke heraanleg van het kruispunt effectief zal gerealiseerd worden.
Elke dag rijden honderden auto’s uit de Orchideestraat en Groenstraat terwijl fietsers groen licht hebben.
“Het dramatische ongeluk met een jonge fietser ligt helaas nog heel vers in het geheugen”, klinkt het bij Carl De Decker.

Zijn pleidooi voor een betere onderlinge afstelling van de verkeerslichten vond alvast gehoor bij de schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. Een betere afstelling van de lichten zou alvast de verkeersveiligheid een stuk verhogen.
Verder zal in overleg met Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose een overleg plaatsvinden.
Op korte termijn willen zij samenzitten met de bevoegde minister, Lydia Peeters, om de hoogdringendheid van de heraanleg van het kruispunt te bepleiten.

Verkeersveiligheid Herman Teirlinckstraat Oostakker

Verkeersveiligheid Herman Teirlinckstraat Oostakker

De verkeersdruk en de verkeerssituatie in de Herman Teirlinckstraat in Oostakker geeft aanleiding tot de nodige overlast voor de buurtbewoners.

Het valt op dat deze straat veel verkeer te slikken krijgt en door sommigen als een snelweg wordt gebruikt.

Gemeenteraadslid Carl De Decker vraagt of er een duidelijk verkeersbord met de toegelaten snelheid kan geplaatst worden aan de toegang tot de straat en mogelijks het plaatsen van een verkeersdrempel, tevens stelde hij de vraag om snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de Herman Teirlinckstraat te Oostakker.

Antwoord:

Het klopt dat het wegbeeld op deze locatie zeer breed is en kan uitnodigen tot te snel rijden.

De Herman Teirlinckstraat maakt deel uit van de bebouwde kom. Aan het begin van de straat, kant Antwerpsesteenweg, staat reeds een verkeersbord F1 bebouwde kom. Samen met de grenzen van de bebouwde kom houdt dit verkeersbord ook een aantal verkeersregels in, waaronder ook een snelheidsbeperking tot 50km/u. Plaatsen van herhalingsborden C43 ‘50’ of aanbrengen markeringen C43 ‘50’ is eerder uitzonderlijk.

Desalniettemin zal het Mobiliteitsbedrijf snelheidsmetingen laten uitvoeren om de situatie te kunnen beoordelen, en op basis daarvan bepalen of en welke maatregelen nodig zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Spiegel hoek Chiro Lourdes Groenstraat Oostakker

Spiegel hoek Chiro Lourdes Groenstraat Oostakker

Chiro Lourdes kent een schitterende werking in de Groenstraat te Oostakker met bijzonder veel leden.
De leiding van de meisjeschiro vestigde de aandacht van raadslid Carl De Decker op een gevaarlijke verkeerssituatie aan de oprit van het lokaal waarbij de talrijke fietsende jongeren in gevaarlijke verkeerssituaties terecht komen en recent bijna een kind werd overreden.

Deze gevaarlijke verkeerssituatie komt door het feit dat het aanpalende huis voor een dode hoek zorgt en er totaal geen zicht is op het aankomende verkeer zoals uit foto’s in bijlage blijkt.
Dezelfde situatie deed zich ook voor in dezelfde straat verderop op de hoek bij de jongenschiro waar al jaren geleden een verkeersspiegel werd geplaatst waardoor er duidelijker zicht is op het aankomende verkeer in de drukke Groenstraat.

Vraag:

Kan er aan de uitrit van de (meisjes)Chiro een verkeersspiegel geplaatst worden teneinde de verkeersveiligheid van de (fietsende) jongeren beter te garanderen zoals reeds gebeurd is verderop bij de (jongens)Chiro?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het Mobiliteitsbedrijf geeft geen voorkeur aan het plaatsen van een verkeersspiegel omdat dit in de meeste gevallen vaak leidt tot onveilige situaties.
Bolle verkeersspiegels geven namelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.
U kunt aan de hand van het spiegelbeeld niet goed inschatten aan welke snelheid voertuigen en (elektrische) fietsen naderen.
Kinderen kunnen deze inschattingen sowieso nog niet goed maken.

Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op ernstige ongevallen.
Bovendien is een spiegel vaak onbruikbaar bij slechte weersomstandigheden door rijm of damp.

Om deze reden plaatst het Mobiliteitsbedrijf liever geen spiegels meer.

Het Mobiliteitsbedrijf raadt de leiding van de Chiro aan om bij begin en einde van de vergaderingen een leidster/leider aan de ingang van het terrein te plaatsen die de leden op een veilige manier kan helpen om hun fietsroute aan te vangen of op het zebrapad over te steken. Hiervoor kan de leiding, indien gewenst, een gratis cursus tot gemachtigd opzichter aanvragen bij de Verkeersdienst van de politie per mail aan Tony.Godart@police.belgium.eu

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen met een stopbordje en kinderen over te steken.
De leiding ontvangt daarvoor ook een hesje met opdruk ‘gemachtigd opzichter’ en een driekleur armband.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Hoge bomen Heizen Mariakerke

Hoge bomen Heizen Mariakerke

In Heizen te Mariakerke, staan prachtige hoge bomen.
Helaas hebben deze bomen een dusdanige hoogte bereikt dat de wortels het gewicht van de kruin en de stam niet meer aankunnen.
De wortels laten los uit de bodem, met als gevolg dat recentelijk al een boom omgevallen is, gelukkig zonder gewonden.

Een buurtbewoner maakte mij er attent op dat er nog een aantal van deze bomen tekenen vertonen dat zij op korte termijn zullen omvallen. Het is dus slechts een kwestie van tijd dat er zich een gevaarlijke situatie kan voordoen.

Vraag:

Kan aan de bevoegde diensten gevraagd worden om de situatie met deze bomen te bekijken, en desgevallend de bomen die het nodig hebben bij te snoeien?
Kan u aangeven op welke termijn dit kan gebeuren, toch ook gelet op de gevaarlijke situatie die op korte termijn kan ontstaan?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Groendienst heeft de toestand van de bomen in Heizen onderzocht.
De olmen vertonen over het algemeen een matige tot goede conditie.
De bomen vertonen geen ziekten of aantastingen, geen houtrot in de stam, in de stamvoet of geen wortelrot.
Wel werd op een aantal plaatsen wortelschade vastgesteld als gevolg van het maaien.
Er werden geen stabiliteitsproblemen vastgesteld.
Er zijn een viertal bomen in de straat waar mogelijk problemen mee kunnen ontstaan.
Op basis van uiterlijk zichtbare kenmerken is er geen acuut gevaar.
Het blijft wel verstandig om hier net als op andere plaatsen bij stormachtig weer voorzichtig te zijn in de buurt van bomen.

Groendienst zal de vier bomen die mogelijk problemen kunnen veroorzaken komende winter (2020) snoeien of vellen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Paaltjes Rapenburgstraat/Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel

Paaltjes Rapenburgstraat/Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel

Buurtbewoners melden nog steeds de gevaarlijke situatie dat er slechts aan één kant van de rijbaan paaltjes werden geïnstalleerd ter hoogte van de Rapenburgstraat en Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel.

Hierdoor wordt de andere kant blijvend stuk gereden door landbouwvoertuigen die daar dagelijks passeren en de verkeersveiligheid en de aanpalende huizen in gevaar brengen.

In uw antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag 00439 van november 2018 meldde U dat er momenteel bouwwerkzaamheden bezig zijn op de percelen en dat het mobiliteitsbedrijf dan zou bekijken of er een bijkomende rij paaltjes kan geplaatst worden.

Nu de werkzaamheden beëindigd zijn stellen de buurtbewoners vast dat er nog niks veranderd is en de ene kant wel maar de andere kant geen paaltjes geplaatst zijn.

Vraag:

Concreet wens ik u dan ook opnieuw te vragen om de door de buurtbewoners gevraagde paaltjes te installeren ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond op het perceel van de aangelande. De procedure vereist dat de bouwheer de aanleg van de oprit moet aanvragen bij de dienst wegen, bruggen en waterlopen. Op het moment dat deze aanleg zal gebeuren, zal de wegendienst, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, beslissen of een aanleg in grasdallen opportuun zijn.

De rijbaanbreedte bedraagt in de Rapenburgstraat slechts 4m. Dit is een zeer beperkte maatvoering, zeker voor landbouwvoertuigen. Aangezien er plaatselijk langsheen 1 zijde in de berm paaltjes werden geplaatst is het niet mogelijk ook in de berm aan de overzijde paaltjes te plaatsen. De gelijkgrondse berm moet hier beschikbaar zijn om kruisende bewegingen toe te laten. Dit is ook toegelaten volgens artikel 2.41 van de wegcode.

2.41. “Gelijkgrondse berm” : de ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen van eigendommen, die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en gevolgd mag worden door de weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit besluit.

De situatie werd ter plaatse bekeken en werd niet als onveilig beoordeeld gezien de goede onderlinge zichtbaarheid tussen rijweg en de opritten van de percelen. Door de aanwezigheid van de bocht is het ook niet mogelijk dat voertuigen hier hoge snelheden halen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Onveilige situatie ter hoogte van EDUGO

Onveilige situatie ter hoogte van EDUGO

In Oostakker is een grote scholencampus gevestigd, wat veel verkeer met zich meebrengt van zowel voetgangers, fietsers, als motorrijders en automobilisten (alsook enkele verdwaalde vrachtwagens). Op de piekuren, bij het starten en eindigen van de schooldag levert dit een piek in verkeer op.

De ingang van kleuter- en lagere school Edugo Lourdes, gelegen in de Groenstraat tegenover elektrozaak Gobeyn (waar ook een bushalte van De Lijn is), is hierbij gelegen op de drukste locatie van alle schoolingangen van deze scholengroep. Immers is de Groenstraat standaard al een drukke straat. Dit zorgt bij oversteek van kinderen bijgevolg vaak voor minder veilige situaties.

Ik ben om die reden blij dat, deze maand, dankzij een eerdere vraag van collega Carl de Decker, het herschilderen van het zebrapad gepland staat aan deze schoolingang.

Tegelijkertijd blijft er een tweede veiligheidsprobleem: Er is parkeergelegenheid vanaf de hoek van de Groenstraat met de OLVrouwstraat tot aan het bovengenoemde zebrapad. Waar, zeker op piekmomenten, wagens tot vlak aan het eerder genoemde zebrapad parkeren (waar zij wettelijk normaliter gehouden zijn 5 meter afstand te nemen hiervan). Dit zorgt ervoor dat het zicht mbt het verkeer wordt belemmerd voor kinderen, die oversteken van aan de schoolkant naar de overzijde waar Gobeyn gevestigd is.

Vraag:

Erkent u de problematiek?
Hoe worden onveilige oversteekplaatsen aan andere scholen aangepakt? Worden daar grotere veilige (groene of rode) oversteekzones gecreëerd? Kan dit ook hier?
Kunnen de parkeerplaatsen ter hoogte van de hoek (van het cafe retro) op de splitsing tussen Groenstraat en OLVrouwstraat duidelijker worden aangeduid en/of kan er een duidelijkere opsplitsing komen in de zone van 5 meter tussen het zebrapad aan de school en de parkeerplaatsen (door daar duidelijke lijnen aan te brengen die het parkeergebied afbakenen, zoals dat ook net op de hoek zelf het geval is), opdat het parkeren in deze 5 meter zone wordt ontmoedigd?
Kan er meer controle worden uitgevoerd (vooral) tijdens de piekuren om na te gaan of de problematiek zich verder blijft stellen en tegelijkertijd af te remmen daar te parkeren?

Steve Stevens
Gemeenteraaadslid

Antwoord:

De problematiek aan de oversteekplaats ter hoogte van de kleuteringang van de Edugoschool Groenstraat is gekend. De scholenconsulent van het Mobiliteitsbedrijf deed observatie ter plaatse op piekmomenten, en heeft goede contacten met de school. Hieruit is een ontwerp tot aanpassing aan de oversteek gevolgd. Het zebrapad zal verlegd worden en er komt een uitstulping aan de kant van de elektrozaak om overstekende voetgangers en uitrijdende fietsers beter zichtbaar te maken voor het aankomende verkeer te brengen. Tevens is aan de Cel openbare verlichting gevraagd om extra verlichting te voorzien. Het ontwerp wordt nu verder door de betrokken stadsdiensten besproken.

Veilige oversteekplaatsen creëren aan scholen vergt meestal maatwerk. Standaard is er een zebrapad (niet recht op de ingang) en wettelijke signalisatie voorzien, nl een A2bord en een zone 30-bord. Indien toepasselijk worden ook een voetpaduitstulping en omega’s aan de ingang voorzien. Verder worden er ook antiparkeerpaaltjes voorzien indien er een grote problematiek van parkeren op het voetpad wordt vastgesteld. Momenteel wordt er niet afgeweken van de standaard uitvoering met een zebrapad.

We willen het parkeren zo dicht bij de schoolpoort ontmoedigen. Door het schilderen van parkeervakken dreigt het parkeren extra aangetrokken te worden. In de plaats daarvan is het mogelijk om, een parkeerverbod in te voeren op deze strook indien het parkeren effectief een groot probleem is. Hierover wordt nog verder afgestemd met de school. Op de hoek op de splitsing tussen de Groenstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat is een verdrijvingsvlak geschilderd waar men niet mag parkeren en uiteraard geldt ook de wettelijke regel dat op minder dan 5 m vóór het zebrapad niet mag geparkeerd worden. Aan de linkerkant van de oprit van de school zullen anti-parkeerpaaltjes worden geplaatst omdat er daar frequent op het voetpad wordt geparkeerd.

Klachten van scholen over verkeersovertredingen worden doorgegeven aan het aanspreekpunt voor scholen bij de politie. Zij sturen deze vragen door naar het juiste commissariaat. Scholen kunnen ook ten allen tijde mobiliteitsproblemen doorgeven aan de scholenconsulent van het Mobiliteitsbedrijf. De school zelf kan ook inzetten op sensibilisatie van de ouders.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Tramsporen Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat

Tramsporen Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat

De tramsporen in de bocht ter hoogte van de Hubert Frere-Orbanlaan en Clarissenstraat liggen er heel slecht bij.
Dit is ook voor fietsers geen veilige situatie.
Het voorbijrijden van trams gaat gepaard met een schel piepend geluid.
De toestand is de voorbije maanden verder verslechterd zo laat een buurtbewoonster mij weten.

Vraag:

Bent u op de hoogte van deze situatie? Kunt u dit aankaarten bij De Lijn?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Wij weten dat De Lijn in mei onderhoudswerken heeft uitgevoerd aan de traminfrastructuur in de Clarissenstraat en op het kruispunt van de Clarissenstraat met H. Frere-Orbanlaan.
Deze werken zouden de veiligheid van het tramnet moeten verbeteren, en geluids- en trillinghinder verminderen en voorkomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Ondergrondse glascontainers aan appartementsgebouwen

Ondergrondse glascontainers aan appartementsgebouwen

Het principe van de ondergrondse glascontainer aan een appartementsgebouw is eenvoudig: bovengronds ziet men enkel een buis waarin het glas gedeponeerd kan worden.
Deze oplossing zorgt niet alleen visueel voor een beter stadsbeeld, het reduceert ook sterk de lawaaihinder.

De glascontainers ondergronds brengen is ook een goede zaak in de strijd tegen zwerfvuil: als men geen glas meer rond de containers ziet slingeren dan zal men er zelf ook minder bijplaatsen.

Een informatiebord kan de bewoners informeren over de locaties van de glascontainers.
Er zijn al verschillende steden en gemeenten die de bovengrondse containers vervangen hebben door ondergrondse exemplaren (Wetteren, Brugge, Halle, Roeselare…).

Vraag:

Zijn er al dergelijke containers aanwezig in onze stad?
Kan de schepen bekijken in welke mate wij ook in onze stad de bovengrondse glascontainers zoveel als mogelijk kunnen vervangen door ondergrondse glascontainers?
Kan de schepen een zicht geven op de termijn waarbinnen dergelijke vervanging kan worden gerealiseerd?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Gelukkig hebben we in Gent geen bovengrondse glascontainers, want van andere gemeenten horen we dat deze inderdaad vaak een pleisterplek zijn voor het achterlaten van afval.
In Gent haalt IVAGO het glas van onze bewoners huis-aan-huis op.
Het is een mooie service aan onze bewoners dat ze het afval gewoon buiten aan de deur kunnen zetten.

Op bepaalde locaties maken we trouwens wel al gebruik van ondergrondse inzameling.
In 2015 werden de eerste sorteerpunten in gebruik genomen.
Een sorteerpunt is een verzameling van vijf inwerpzuilen voor huisvuil: restafval, pmd, gft, glas en papier/karton.
Onder die zuilen zitten grote ondergrondse containers.
De sorteerpunten worden in hoofdzaak ingeplant aan grote hoogbouwcomplexen en bij nieuwe ontwikkelingen.
De loopafstanden worden daarbij minimaal gehouden.
Inmiddels zijn er 24 sorteerpunten en maken ongeveer 2.300 gezinnen gebruik hiervan.

Om concreet te antwoorden op uw vragen: Ja, zulke containers zijn inderdaad al aanwezig in onze stad en aangezien we geen bovengrondse glasbollen hebben, moeten we deze ook niet vervangen door ondergrondse exemplaren.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Herinrichting N9

Herinrichting N9

De herinrichting van de N9 Brugsevaart (Mariakerke) dringt zich op. De situatie ter hoogte van de vestiging van Intersport in Mariakerke is bijzonder onveilig en dit voor zowel de voetgangers, fietsers als autobestuurders. Komende van Lovendegem is het rijden naar de R4 niet zonder risico.

Daarnaast is ook de staat van het fietspad erbarmelijk te noemen. In het bijzonder net voorbij het restaurant Greek Time (Brugsevaart 141 te Mariakerke) is de situatie voor fietsers niet goed.

Vraag:

Bent u op de hoogte van deze problemen? Kunt u (of uw diensten) bij de wegbeheerder nagaan wanneer e.e.a. op de planning staat gelet op de urgentie?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Reeds geruime tijd zijn de problematieken gekend betreffende deze gewestweg en is een integrale heraanleg noodzakelijk. De timing voor de heraanleg van de N9 werd nagevraagd bij de respectievelijke Vlaamse wegbeheerder Afdeling Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel worden de onteigeningen gepland in 2020-21, de heraanleg van de nutsvoorzieningen in 2022 en de mogelijkse start van de eigenlijke aanleg in 2023. Fasering en minderhinderplanning (bv. rond de impact heraanleg kruispunt R4) moeten nog concreet opgemaakt worden en kunnen de timing nog beïnvloeden, geeft AWV aan.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Toegankelijkheid Gasthuisstraat

Toegankelijkheid Gasthuisstraat

Tijdens de bouw van serviceflats van het rusthuis is de Gasthuisstraat afgezet. Bewoners melden dat de straat echter nog steeds niet toegankelijk is en vragen zich af waarom. Deze weg is een perfect alternatief om de drukke invalswegen te vermijden en (te voet of met de fiets) veilig de Edugo school te kunnen bereiken.

Is het u bekend dat deze straat momenteel niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer? Zoja, wat is hiervoor de reden en wanneer zal de straat opnieuw open gemaakt worden zodat er opnieuw veilig voetgangers- en fietsverkeer mogelijk is?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het gedeelte Gasthuisstraat tussen de Eekhoutdriesstraat en de Leonard de Laviestraat is geen openbare weg. Deze weg behoort tot de interne wegenis van het WZC Sint-Elisabeth.

Zij beslissen volledig autonoom over het afsluiten of openstellen van deze interne wegenis.

Het Mobiliteitsbedrijf heeft aan de het WZC gevraagd het openstellen van deze weg voor zachte weggebruikers in overweging te nemen.
Zij zullen dit voorleggen aan hun volgende raad van bestuur.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw