Jong VLD ijvert voor een propere stad

Home / Blog / Jong VLD ijvert voor een propere stad

Jong VLD Gent stelt vast dat ondanks de vele inspanningen van ons stadsbestuur om van Gent een schone stad te maken er nog heel wat ergernissen ter zake leven bij de Gentse burgers die recht hebben op een aangename woon- en leefomgeving.

De Gentse correctionele rechtbank heeft dan ook een belangrijk signaal gegeven met de veroordeling van sluikstorters en de burger er attent op gemaakt dat asociaal gedrag niet getolereerd kan worden. Het is nooit leuk wanneer straffend moet worden opgetreden, maar Jong VLD Gent verheugt zich over dit optreden van het gerecht. De vele inspanningen voor een “schoon Gent” mogen niet tenietgedaan worden door enkelingen die een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin ten toon spreiden en tot heel wat frustratie aanleiding geven bij de talrijke burgers die wel plichtsbewust de sorteerregels naleven.

De strijd tegen het sluikstorten levert tastbaar resultaat op (daling van het sluikstorten met 22,3 % afgelopen jaar) maar kan nog meer worden opgedreven. Jong VLD Gent pleit dan ook voor het aanwerven van nieuwe beëdigde ambtenaren die prioritair worden ingezet tegen het sluikstorten. De bestraffing van sluikstorters moet in een hogere versnelling komen en hiertoe pleit Jong VLD Gent voor het invoeren van een gemeentelijke administratieve boete die kan opgelegd worden tegen sluikstorters.

Het probleem is echter dat de vigerende regelgeving stelt dat er geen gemeentelijke administratieve geldboetes kunnen opgelegd worden wanneer er een wet of decreet reeds een sanctie voorziet. Voor het sluikstorten is dit het geval ingevolge het Afvalstoffendecreet. Hierdoor kan de stad Gent momenteel niet repressief optreden tegen het sluikstorten door middel van administratieve geldboetes. Jong VLD betreurt dit ten zeerste omdat zij dit de meeste aangewezen weg acht om op te treden tegen hardleerse sluikstorters en roept de Vlaamse overheid dringend op om het afvalstoffendecreet in die zin aan te passen.

De stadswachters worden reeds ingeschakeld in de strijd tegen het sluikafval met de expliciete opdracht om alle sluikafval onmiddellijk te signaleren. Een verdere intensifiëring van de samenwerking met de politiediensten verdient echter aanbeveling door enkele agenten continu ter beschikking te stellen om overtredingen vast te stellen en bijgevolg de pakkans te verhogen.

De totale kostprijs van het sluikstorten voor de gemeenschap valt niet te onderschatten en Jong VLD Gent wenst dan ook preventief op te roepen tot meer burgerzin door informatiecampagnes naar de burger toe en juicht de ter zake genomen initiatieven van het stadsbestuur toe. Jong VLD Gent pleit voor een consequente toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. Dit kan bereikt worden door het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes voor hardleerse sluikstorters door beëdigde ambtenaren en een systematische opvolging door het parket.

Jong VLD Gent plant dan ook op 18 september om 15 u een ludieke actie in de buurt van het Rabot om problematiek van het sluikstorten hoger op de politieke agenda te plaatsen en onder de aandacht te brengen van de Gentse burger.

Carl De Decker

Persbericht Jong VLD Gent