Jaarverslag 2010 en jaarrekening OCMW 2010

Home / Blog / Jaarverslag 2010 en jaarrekening OCMW 2010

Collega’s,

Als voormalig OCMW-raadslid volg ik nog steeds met meer dan gewone belangstelling de activiteiten van het Gentse OCMW met veel plezier op. Namens onze fractie wens ik dan ook onze felicitaties over te maken aan de Voorzitter en alle geledingen van het OCMW Gent met deze jaarrekening en het jaarverslag 2010. Het is immers een zeer lijvig en interessant document dat ons een goed beeld geeft van wat het OCMW in 2010 realiseerde.

Opvallend is dat aantal steungerechtigden blijft stijgen en vooral het aantal steungerechtigden die niet in België zijn geboren. Ten opzichte van 2006 is het aantal steungerechtigde niet-Belgen zelfs gestegen met ruim 54%. Dit terwijl het aantal steungerechtigden geboren in België al sinds 2006 daalt. Hieruit blijkt dus duidelijk dat armoede wordt ‘geïmporteerd’ en vanuit deze meerderheid zijn reeds meerdere signalen gegeven aan de nationale en Europese instanties om hierop de aandacht te vestigen en de nodige maatregelen te treffen.

Onze fractie is vooral verheugd te zien dat de acties rond activering hun vruchten afwerpen.

Kort enkele cijfers om dit aan te tonen:

Het aantal cliënten dat jaarlijks wordt toegeleid naar het OTC is gestegen met meer dan 88 % tussen 2007 en 2010. We zien ook een stijging van aantal art. 60’ers: in 2010 konden 289 cliënten starten met art ’60 terwijl er dat in 2009 maar 253 waren. Het aantal afgesloten arbeidscontracten steeg opvallend van 309 in 2009 naar 540 in 2010. In 2010 sloot het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum 1181 dossiers af (in 2009: 948) en stroomde 25,5% door naar de arbeidsmarkt (in 2009: 21,5%).

Mijn welgemeende appreciatie gaat dan ook uit naar het goede werk van de mensen van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW. Maar ook een dankwoord gaat uit aan de mensen van de psychologische dienst. Uit het jaarverslag blijkt immers dat ze zich meer zijn gaan toespitsen om de psychologische problemen weg te werken die mensen mogelijks ondervinden om zich te kunnen laten activeren. En met succes. Het is dus duidelijk dat het zeker niet de bedoeling is om mensen zomaar aan het werk te zetten, maar dat er ook echt wordt gewerkt aan het zelfbeeld, de competenties, de motivatie en de mogelijkheden van éénieder.

Als Open Vld geloven we tenslotte sterk in het handhavingsbeleid waar in 2010 en de komende jaren werk van wordt gemaakt. De cijfers van de controlecel bewijzen trouwens het nut van dit handhavingsbeleid: 52% van de onderzochte dossiers wijzen op fraude. Het is immers belangrijk dat de schaarse financiële middelen enkel worden toegekend aan deze mensen die daar effectief nood en recht op hebben. En dat er wel degelijk zorgzaam met de financiën wordt omgesprongen, bewijst toch deze jaarrekening.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.