Gebruik sociale media door politie Gent

Home / Blog / Gebruik sociale media door politie Gent

Recent kondigde Minster van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom aan dat er een denktank zal opgericht worden bij de federale politie om uit te zoeken hoe agenten de sociale media (Twitter) het best kunnen inzetten tijdens hun werkzaamheden.

Deze media kunnen immers de drempel om naar de politie te stappen verlagen en bovendien kan het een adequaat middel zijn om informatie te verspreiden. Verschillende korpsen in ons land experimenteren al met sociale media en een slimme overheid zit nu eenmaal heden ten dage op de sociale media. Het is ontegensprekelijk een evolutie die niet te stoppen is en dus lijkt het mij opportuun om dit op een juiste en gestructureerde manier ook op lokaal vlak te stimuleren.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of de Gentse politie reeds gebruik maakt van de sociale media op een gestructureerde manier tijdens haar werkzaamheden? Indien dit niet het geval zou zijn bent U dan bereid om in navolging van de federale denktank een lokale denktank op te richten om de sociale media te betrekken bij de werkzaamheden van de Gentse politie?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De politiezone Gent maakt momenteel nog niet op een gestructureerde wijze gebruik van de sociale media. De mogelijkheden daartoe worden wel onderzocht en pas recent beschikt LPZ Gent ook over de ICT-infrastructuur die daarmee kan omgaan. Op 21/12/2010 werd het nieuwe intranet binnen de zone in gebruik genomen die deze mogelijkheden kan integreren. HCP Steven De Smet is lid van de denktank over sociale media bij de federale politie. De resultaten die daaruit volgen zullen de basis zijn om ook binnen LPZ Gent op termijn een beleid uit te bouwen.

Het project sociale media bevindt zich binnen LPZ Gent momenteel in een conceptuele fase van literatuurstudie en de dagelijkse professionele beleving (een aantal blogs op blogspot.com, een publieke Twitter- en Facebook account op naam van HCP Steven De Smet, collega’s die onderling overleggen in groepen binnen LinkedIn, …).

Dit is te vergelijken met zijn eigen experiment, waarbij hij een week lang Twitter ‘uitprobeerde’ en op het einde van de week besliste dat hij dit kanaal niet terug wou afsluiten. Ook het goede voorbeeld van de Nederlandse politie geeft aan dat voor wat betreft de Lokale Politie Gent een visie op, en het starten met, sociale media zich opdringt.

Naar analogie met de Federale denktank rond Sociale Media wordt er binnen de Gentse politie eveneens gewerkt met een groep geïnteresseerde politiemensen. Het is de bedoeling om, via deze dienstoverschrijdende werkgroep op een gestructureerde manier, én met een visie, de sociale media op te nemen in het beleid en de werkzaamheden van de politie.

Transparantie, inspraak, toegankelijkheid en een open communicatiecultuur zijn meer dan een reeks mooie begrippen. Het implementeren van sociale media en platformen sluit perfect aan bij de achterliggende gedachte van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Ze kunnen worden toegepast op alle vormen van politiewerk en in alle politiekorpsen en –diensten. Eigenlijk kunnen sociale media op dezelfde manier in de politiewerking geïntegreerd worden als de telefoon en de pc.

De meest effectieve manier voor politie om de sociale media te gebruiken, is informatiegaring en -verspreiding en het sensibiliseren van burgers bij het voorkomen van overtredingen.

In de huidige maatschappij waarin communicatie en de bijhorende technologieën dagelijks wijzigen en verbeteren, zal ook de politie de sociale media moeten opnemen in het beleid om ze zowel op politioneel niveau als binnen de communicatiemix met een optimaal resultaat te kunnen inzetten. LPZ Gent is bijgevolg actief bezig om na te gaan hoe, en in welke gevallen de sociale media deze rol kunnen opnemen.

Daniël Termont
Burgemeester

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.