De pensioenrechten van de contractuele personeelsleden van OCMW Gent

Home / Blog / De pensioenrechten van de contractuele personeelsleden van OCMW Gent

Er bestaat bij verschillende overheidsinstanties nog steeds een groot verschil in behandeling tussen contractuele en statutaire personeelsleden. Zo zijn de pensioenrechten voor contractuele personeelsleden beduidend lager dan die van hun collega’s die statutair werden aangeworven.

De laatste jaren neemt de overheid, en meer in het bijzonder ook het OCMW van Gent, steeds meer contractuele personeelsleden in dienst, waardoor er zich steeds meer werknemers in deze ongelijke situatie bevinden.

Contractuele personeelsleden doen nochtans hetzelfde werk in dezelfde functie als hun collega’s, maar doen dit tegen minder gunstige voorwaarden. Dit druist mijns inziens dan ook in tegen het non-discriminatiebeginsel.

Bij de recente voorstelling van de stadsbegroting stelde ik dan ook tot mijn grote tevredenheid vast dat het stadsbestuur de intentie heeft om deze onrechtvaardige situatie recht te zetten.

Mijn concrete vraag is dan ook of deze beslissing voor alle zekerheid ook van toepassing is op de contractuele personeelsleden van het OCMW Gent en ter informatie zou ik ook graag te weten komen wat de verhouding is tussen de statutaire en de contractuele personeelsleden bij het OCMW Gent ? Wat is de financiële impact van deze beslissing om gelijke pensioenrechten toe te kennen aan de contractuele personeelsleden van het OCMW Gent en zijn hiervoor de nodige budgetten voorzien in de begroting ?

Carl De Decker
OCMW-Raadslid

 

Antwoord van de Voorzitter:

De personeelsformatie telt in totaal 1083,5 statutaire plaatsen waarvan er 670 effectief zijn ingevuld, m.a.w. 62% . De financiële impact (gelijke pensioenrechten contactuelen-statuairen) zal worden opgenomen in de meerjarenplanning vanaf 2012 (idem van Stad Gent).

Het OCMW wacht nog op een definitieve bevestiging van de goedkeuring in de gemeenteraad. Vanaf 2012 zou deze meerkost in voege treden en zou dit voor het OCMW per jaar 1.092.893 euro kosten. (Dit cijfer heeft de dienst HR ontvangen de dienst Financiën Stad Gent).

Extra : het OCMW-personeel heeft hetzelfde statuut als de stads-personeelsleden, wat inhoudt, indien de Stad dit voor hun personeel beslist, het OCMW quasi automatisch volgt (art. 42). Gevolg: gemeentelijke bijdrage zal in in die zin ook (moeten) stijgen.