Voorstelling Beleidsnota OCMW Gent

Home / Blog / Voorstelling Beleidsnota OCMW Gent

Voorzitter, Collega’s,

Op mijn beurt wens ik vanuit de Open VLD Fractie bij de bespreking van onze beleidsnota mijn persoonlijke appreciatie uit te drukken voor de constructieve manier waarop deze nota is tot stand gekomen. Hierbij wens ik dan ook een bijzonder dankwoord te richten tot de collega’s van de meerderheid, het managementteam en alle geledingen van het OCMW Gent die hun steentje hebben bijgedragen tot deze beleidsnota. Ik wens mijn waardering uit te drukken voor het finaal bereikte resultaat waar ik mij volledig kan in terugvinden en waar ik met veel genoegen mijn steentje heb toe bijgedragen.

Het is inderdaad een ambitieuze nota waarbij het accent terecht ligt op “duurzaam activeren en wonen”. Op die manier komt het OCMW Gent tegemoet aan haar kerntaak om elke Gentenaar een menswaardig bestaan te verzekeren.

Mijn collega’s uit het BCSD weten maar al te goed dat ik een groot pleitbezorger ben van het activeren en efficiënt opvolgen van de leefloners en vooral de nadruk leg op een goede kennis van onze taal om hun integratie te bevorderen en hun arbeidskansen te verhogen. Een job is naar mijn aanvoelen uiteindelijk de beste manier om in onze samenleving volwaardig mee te tellen en de beste vorm van sociale integratie. Het Gentse OCMW vervult met heel wat baanbrekende initiatieven in deze beleidsnota verder zijn toonaangevende rol in Vlaanderen door de ambitie te hebben om 50 procent meer leefloners te activeren.

Door ook de senioren te “activeren” wil het OCMW Gent verder werk maken van de steeds belangrijker wordende strijd tegen vereenzaming. De zelfredzaamheid van senioren verhogen is dan ook een belangrijke opdracht.

Het beleid van het Gentse OCMW is er dan ook op gericht om op een duurzame wijze de hindernissen weg te werken die een volwaardige maatschappelijke integratie in de weg staan ..over de leeftijdsgrenzen heen !

Ik ben er dan ook van overtuigd dat het OCMW Gent, mede door de talrijke goede en onderbouwde initiatieven in deze beleidsnota, écht een open huis wordt waar elke Gentenaar terecht kan ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of overtuiging.

Carl De Decker
OCMW Raadslid