Author: Carl Dedecker

Home / Articles posted by Carl Dedecker
Parkeerplaatsen Terdonkplein

Parkeerplaatsen Terdonkplein

Het Terdonkplein heeft vandaag een halfverharde oppervlakte waar geparkeerd wordt. Dit plein wordt in het kader van de werkzaamheden in het koppelingsgebied Doornzele-Noord volledig heraangelegd. Ter hoogte van het café worden slechts een 13-tal parkeerplaatsen voorzien.

De buurtbewoners en de uitbaters van het café melden mij dat dit absoluut ontoereikend zal zijn. Een 7-tal plaatsen worden immers ingenomen door bewoners en de overige plaatsen op regelmatige basis door pendelaars die hun wagen daar lang parkeren waardoor er te weinig plaats over blijft voor de bezoekers van de bewoners en het café.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent te onderzoeken of er bijkomende parkeergelegenheid kan gecreëerd worden? Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de onverharde berm in te richten als parkeerruimte.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat

Paaltjes aan Sleultelbloempark Sint-Bernadettestraat

De buurtbewoners van het Sleutelbloempark aan de Sint-Bernadettestraat klagen over het feit dat er zeer regelmatig auto’s onreglementair doorrijden langs het (fiets)padje en de veiligheid van de spelende kinderen en fietsers zodoende in het gedrang komt.

Bovendien werd er al meermaals vastgesteld dat er huisvuil wordt gedeponeerd en kinderen in aanraking komen met sluikstorten.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om te onderzoeken of er paaltjes kunnen geplaatst worden aan het begin en het einde van het fietspadje tussen het park en de Sint-Bernadettestraat?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

We gaan ervan uit dat u verwijst naar het pad in de Sleutelbloemstraat.

Bij controle bleek dat er een paaltje ter hoogte van de knip van de Sleutelbloemstraat (kant Waterstraat) was weggenomen. Dit werd gesignaleerd aan de Dienst Wegen die instaat voor de plaatsing met de vraag om dit spoedig terug in orde te brengen.

Aan de parkzijde kant Sint-Bernadettestraat werden recent  boomstammen gelegd om het foutparkeren in het park te ontraden. Dit gebeurde in het kader van de nieuwe fietsverbinding naar Ombeekhof.

We laten nog onderzoeken of paaltjes aan de kant van de Sint-Bernadettestraat haalbaar en/of wenselijk zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen

Parkeerproblematiek Brouwerijstraat Baarle-Drongen

Buurtbewoners vestigden mijn aandacht op een gevaarlijke verkeerssituatie in de Brouwerijstraat te Baarle. Deze specifieke weg loopt van Baarle-dorp, parallel met de E40 naar de achtergelegen woonwijken. Het is de verbinding voor de lokale bewoners van de wijk naar het dorp of de school. Er is tevens geen fietspad en deels ook geen voetpad, wat gevaarlijk is voor kinderen uit de buurt.

Het grote probleem is dat er ongeveer in het midden van de weg ter hoogte van de  de snelweg zich een scherpe bocht situeert met zeer beperkte zichtbaarheid en uitwijkmogelijkheden omdat daar in de bocht nog een woning staat die tot tegen de weg grenst. Dit in combinatie met wagens die geparkeerd staan tot in de bocht en het zicht beperken langs beide zijden.

De wagens zijn volgens de buurtbewoners uitsluitend van mensen die werken in het kantorencomplex te Baarle of mensen die carpoolen naar het werk.

Dit geeft ontegensprekelijk aanleiding tot gevaarlijke situaties voor fietsers of andere zwakke weggebruikers en zelfs voor automobilisten die  elkaar onmogelijk kunnen kruisen door de beperkte doorgang.

Concreet zou ik U dan ook willen vragen of deze situatie kan bekeken worden en een parkeerverbod uit te vaardigen voor en na die bewuste bocht ?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Volgens de Wegcode mag in deze bocht niet geparkeerd worden.  Artikel 24, 6° van de Wegcode stelt immers: er geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. Wat in deze bocht het geval is.

Bovendien zegt dezelfde Wegcode dat het verboden is dergelijk verbod dubbel te signaleren met verkeersborden E1/E3 of gele onderbroken strepen.

In principe wordt van een autobestuurder verwacht dat hij/zij de wegcode kent en bijgevolg weet dat in deze bocht niet mag geparkeerd worden. We stellen echter samen met u vast dat het in de praktijk toch gebeurt.

N.a.v. een eerder overleg met de Politie, werd door de Politie de vraag gesteld om dit alsnog bijkomend aan te duiden. Er loopt momenteel binnen het Mobiliteitsbedrijf, afdeling Verkeerstechnische Taken, een dossier om het parkeerverbod in de bocht bijkomend aan te duiden d.m.v. E1-borden vóór (begin) en ná (einde) de bocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Ondertiteling Doventribune KAA Gent

Ondertiteling Doventribune KAA Gent

Op de speciale doventribune in het stadion van KAA Gent kunnen ook dove supporters enthousiast de match volgen. Om ten volle te kunnen genieten van de match vragen deze mensen of er, naast bvb. aan de aankondiging van doelpunten, rode en gele kaarten, ook geen ondertiteling van de commentaar van de stadionomroeper op de LED-schermen kan komen bij de voorbeschouwing, de voorstelling van de ploegen, tijdens de rust of de aankondiging van de volgende wedstrijden na het affluiten…

Op die manier zoude totaalbeleving voor doven en slechthorende in het stadion nog beter kunnen worden.

Bent u dan ook bereid dit, al dan niet via de community-werking, te bespreken met de club?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik dank u voor uw vraag naar de mogelijkheid van ondertiteling van de commentaar van de stadionomroeper op de LED-schermen.

Supporters met een handicap moeten op een gelijke wijze toegang hebben tot alle faciliteiten in de Ghelamco Arena als elke andere supporter. Dat was het uitgangspunt van alle betrokken partijen bij de realisatie van het voetbalstadion. Er werd gewerkt op basis van ‘Access for All’, een handboek van de Europese voetbalorganisatie UEFA en het Centre for Access to Football in Europe (CAFE) met aanbevelingen voor een integraal toegankelijk voetbalstadion. Ook werd de dialoog aangegaan met supporters met een beperking en met de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap.

De KAA Gent Foundation speelt in dit verhaal een grote rol: de KAA Gent Foundation verzorgt de communicatie met de KAA Gentsupporters met een beperking en adviseert KAA Gent inzake de toegankelijkheid van de Ghelamco Arena voor supporters met een beperking. KAA Gent wordt ook op vlak van toegankelijkheid en omgang met haar supporters met een beperking internationaal als een voorbeeld beschouwd. Niet enkel omwille van de vele faciliteiten, ook omwille van de inzet van vrijwilligers die elke wedstrijd opnieuw de begeleiding van supporters met een beperking op zich nemen.

In uw vraagstelling geeft u reeds aan welke inspanningen KAA Gent vandaag al doet voor haar supporters met een auditieve beperking. Het live-ondertitelen van de boodschappen van de stadionomroeper gebeurt momenteel niet en is ook niet gepland.

De inspanningen die KAA Gent vandaag al levert zijn in het Europese voetbal ongezien. Er zijn persoonlijke inductielussen voor slechthorenden en alle sportieve mededelingen (klok, ploegvoorstelling, doelpunten, rode en gele kaarten, vervangingen,…) worden visueel weergegeven op de grote scoreborden. Dat geldt ook voor alle noodboodschappen. Daarnaast worden ook alle reportages en sensibiliserende boodschappen die op de diverse schermen in het stadion worden getoond steevast ondertiteld.

Tenslotte wordt van elke wedstrijd gedetailleerd live verslag gedaan via Twitter @KAAGent. Sporza (VRT) brengt dan weer van elke wedstrijd live verslag via Facebook. In het stadion is er een voor iedereen gratis toegankelijk WIFI-netwerk. Het is voor bezitters van een smartphone op deze wijze mogelijk om over elk facet van de wedstrijd live geschreven verslag te krijgen via diverse sociale mediakanalen.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Bord Rectoraat UGent Sint-Pietersplein

Bord Rectoraat UGent Sint-Pietersplein

Op de hoek van het Sint-Pietersplein staat er al jaren een bord/richtingaanwijzer met vermelding “rectoraat UGent”. Sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan is het echter niet meer toegelaten om het plein op te rijden en vele bezoekers hebben door dit bord de indruk dat ze er wel nog door mogen rijden met alle mogelijke (boete)gevolgen van dien.

Concreet wens ik U dan ook te vragen om dit bord te verwijderen of te verplaatsen naar de andere hoek om de bezoekers de correcte weg te tonen naar het Rectoraat UGent.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Er is opdracht gegeven aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om het betreffende bord te verwijderen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Hondenlosloopweide Edmond Helderweirdtstraat

Hondenlosloopweide Edmond Helderweirdtstraat

Eind vorig jaar werd op een infomoment georganiseerd door de Stad over de heraanleg van de E.Helderweirdtstraat te Oostakker geopperd dat er ook een hondenlosloopweide zou voorzien worden en daarover later nog zou gecommuniceerd worden.

De buurtbewoners en heel wat hondenbezitters melden mij dat het nu reeds geruime tijd muisstil is gebleven omtrent deze plannen voor aanleg van een hondenlosloopweide en vragen zich dan ook af of deze er nog zal komen.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of deze hondenlosloopweide in de EHelderweirdtstraat er effectief zal komen en of er reeds een concrete timing is voor de aanleg.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In antwoord op uw vraag of de hondenlosloopweide in de E. Helderweirdstraat er effectief zal komen en of er al een concrete timing is voor de aanleg kan ik u het volgende melden.

De zone waarop de hondenlosloopweide is ingetekend, blijkt niet van de Stad Gent te zijn maar eigendom van een verkavelaar. Op dit moment is het nog onduidelijk of die de grond, nodig voor de aanleg van een losloopweide, zal overdragen of niet. De onderhandelingen hiervoor lopen op dit moment.

Een concrete timing is dus afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Geluidshinder treinen Mellestraat

Geluidshinder treinen Mellestraat

Sinds enkele maanden stellen verontruste buurtbewoners vast dat er aan de Centrale Werkplaats van de NMBS die gelegen is tegenover de Mellestraat te Gentbrugge, ‘s nachts veel passagierstreinen geparkeerd staan. De sporenbundel rondom de werkplaats dient blijkbaar als een soort van “stelplaats”.

Deze geparkeerde treinen blijven elke dag de hele nacht stationair draaien van 22u00 ‘s avonds tot 6u00 in de ochtend. Het gaat concreet over meerdere treinstellen die onophoudelijk gedurende de hele nacht blijven draaien op amper 50 meter van een woonwijk met de nodige geluidsoverlast tot gevolg. Bovendien zijn het dieseltreinen die enorm veel trillingen veroorzaken en het hoeft geen betoog dat dit in de buurt voor veel resonantie en trillingen zorgt die in vele woningen zeer duidelijk merkbaar is.

De volledige buurt heeft reeds verschillende keren gecorrespondeerd met de NMBS om dit probleem aan te kaarten.In een eerste reactie van begin dit jaar werd meegedeeld dat in de winter bij heel koude temperaturen de treinen nu éénmaal moeten blijven draaien om de bedrijfszekerheid in de ochtend te kunnen garanderen. Enkele maanden later stel ik echter met de buurtbewoners vast, wanneer er van vriestemperaturen al lang geen sprake meer is, dat de treinen ’s nachts gewoon blijven draaien en er helemaal niets aan de hinder gedaan wordt.

De buurtbewoners hebben dan ook helaas de indruk dat er bij de NMBS weinig welwillendheid is en men het probleem probeert te minimaliseren terwijl de buurt hier dagelijks onder kreunt en velen op zoek gaan naar een andere woning om aan de geluidshinder te ontsnappen.

Concreet wens ik u dan ook te vragen of de Stad hier op enige manier kan tussen komen om druk uit te oefenen bij de NMBS om deze hinderlijke toestand aan te kaarten en voor een effectieve oplossing te zorgen voor de geluidshinder?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In 2018 is er 1 melding vanuit de Hundelgemsesteenweg via het politiemeldpunt binnengekomen waarin men stelt hinder te ondervinden van de goederentreinen die s’ nachts rijden. Verder werd er geen enkel melding gemaakt bij de politiediensten dat er treinen stationair zouden staan draaien s’ nachts.

Ik heb tevens mijn kabinet opdracht gegeven om contact op te nemen met de NMBS directie en melding te maken van de klacht.

De stedelijke dienst Toezicht heeft geen bevoegdheid over het geluid van de stilstaande draaiende treinen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is wel bevoegd voor geluid van autoverkeer en het effect van bepaalde wegverhardingen, maar niet voor geluid van treinverkeer. De geluidsbelastingskaarten die worden opgemaakt, hebben betrekking op geluidsbelasting door het rijden van auto’s en treinen, maar dus niet op het stilstaan ervan.

De ombudsvrouw van Stad Gent gaf aan dat deze problemen moeten gemeld worden bij de ombudsdienst van de NMBS. De klager werd hiervan ingelicht. Het is aan deze dienst om verder te onderzoeken of het noodzakelijk is dat er treinen op die plaats blijven draaien en zo veel hinder veroorzaken.

Ik zal ook vanuit de Stad Gent het probleem ook aankaarten op het topoverleg dat plaats vindt tussen de NMBS en de Stad Gent.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Heraanleg voetpaden Wulverdam

Heraanleg voetpaden Wulverdam

De voetpaden op de Sint-Laurentiuslaan te Oostakker werden reeds vernieuwd en heraangelegd, maar de voetpaden in de zijstraat Wulverdam ligt er nog heel slecht bij zoals blijkt uit de foto’s in bijlage wat tot gevaarlijke situaties kan leiden voor de buurtbewoners.

  • Concreet wens ik u dan ook te vragen of U bereid bent om deze voetpaden te vernieuwen en of er reeds een concrete timing is voorzien?
  • Tenslotte wens ik U ook te vragen naar een stand van zaken en de concrete timing voor de heraanleg van voetpaden in Oostakker.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft deze trottoirs opgenomen in de planningslijst voor heraanleg.  Een concrete timing is nog niet voorzien maar er wordt gestreefd naar heraanleg in de 2de helft 2019 / 1ste helft 2020 onder voorbehoud van de voortgang van andere projecten in de planning.
Wanneer dit project concreet wordt zal tijdig naar de bewoners gecommuniceerd worden.

Antwoord op vraag 2

Binnen het lopende bestek: “Vernieuwen van trottoirs” zijn er behoudens Wulverdam geen andere aparte onderhoudsdossier binnen dit bestek voorzien in Oostakker. Er staan immers nog verschillende grootschalige integrale vernieuwingen op stapel in Oostakker waarvan “Oostakkerdorp” niet het minste is (uiteraard inclusief vele lopende meters trottoir). De voorbereidende werken starten hier in het najaar.
Verder zal het U niet ontgaan zijn dat er in dit gebied momenteel verschillende dossiers integrale vernieuwing starten, lopende zijn en of bijna opgeleverd worden. Denken we maar aan dossier Gentstraat, Lourdesstraat, Kennedylaan, Wittewalle deel 2 etc.
De timing van al deze dossiers is terug te vinden op de website van de Stad Gent.

Als laatste en nieuw is ook dat Farys een aanpak aan het uitwerken is om de bruin drinkwaterproblematiek op te lossen in het gebied. Zoals U mogelijks zelf in de pers kon lezen plant Farys een versnelde investering ter vervanging van het grijs gietijzer. Dit wil zeggen dat er trottoirs moeten opengebroken worden om deze leidingen te vervangen, waarbij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen er op zal toezien dat deze in goede of betere toestand worden hersteld.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Laat een klasgroep samen alle levensbeschouwing volgen

Laat een klasgroep samen alle levensbeschouwing volgen

Naar aanleiding van een opiniestuk van moraalfilosoof Patrick Lobuyck in de Standaard over de aanpak en het aanbod van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs, verscheen er in diezelfde krant een interessant voorstel. Dat werd uitgewerkt door 2 leerkrachten uit een Gentse stadsschool.

Het voorstel vertrekt vanuit een andere organisatie van het aanbod LBV. Daarbij worden de leerlingen voor LBV niet meer uit elkaar gehaald. Het aanbod wordt georganiseerd als een soort carrousel. Daarin zou er gewerkt worden met een verdeelsleutel waarin elke levensbeschouwing een representatief aantal uren krijgt in een pakket dat voor de klassen als geheel geldt zonder dat leerlingen hun vrije levensbeschouwelijke keuze moeten opgeven.

In een reactie op Twitter gaf u als schepen van onderwijs aan dat u met de betrokken school verder wil bekijken welke de mogelijkheden zijn om dergelijk gemeenschappelijk aanbod te realiseren. Als liberale partij juichen wij dergelijk initiatief uiteraard toe en zijn we benieuwd naar uw intenties terzake.

Vandaar mijn concrete vraag:

  • Wat zijn uw intenties inzake dit dossier en hoe wil u deze bereiken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het voorstel dat wij toejuichen, want wij staan daar op dezelfde lijn en ik zou dat ook veel beter vinden. Mensen zeggen mij: er moet nog een generatie over gaan, ik wil mij daar niet bij neerleggen. Ik weet dat er misschien anderen zijn die daar anders over nadenken, maar wij staan daar dus op dezelfde lijn. Alleen hebben we iets tegen, namelijk de Grondwet. Een klein probleem.

Alles draait  voor het officieel onderwijs -om het derde lid van artikel 24 §1

“de scholen ingericht door openbare besturen, bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in één der erkende godsdiensten en de niet –confessionele zedenleer.”

Dit is de zogenaamde neutraliteitseis.

Nu, we hebben dit debat hier ook al eens gevoerd. Ik kan proberen om dat te veranderen, ik ga verwoedde pogingen blijven doen en met hoe meer dat we zijn, hoe beter.

Wat kunnen we wel doen?

Dit is een belangrijke, en je merkt ook bij leerkrachten dat het draagvlak er is. Dus ik denk dat we dat echt moeten gebruiken om het opnieuw nieuw leven in te blazen:

  • Blijvend bepleiten bij de hogere overheid om een herziening van de grondwet.
  • Hoe meer leerkrachten die daar ook hun stem laten horen, hoe meer kans dat we maken. Zij staan tenminste ook in de praktijk.
  • Denk ik dat we met al onze scholen, en we doen dat ook echt – meneer Delbarge is hier, onze grote baas – heel zwaar in moeten zetten op die levensbeschouwelijke dialoog. We hebben nu die zes uur tijd die de scholen maximaal kunnen gebruiken om echt met de verschillende levensbeschouwingen samen aan de slag te gaan. Ik denk dat dit echt een verandering is, in vergelijking met een aantal jaren terug, dat we daar echt een weg afgelegd hebben om dat meer en meer te doen. Soms lukt dit al wat vlotter dan elders, het hangt ook van de mensen af, het moet ook klikken in de samenwerking. Weet dat het schoolbestuur en de directies daar heel erg achter staan en er alles aan doen om dat uit te diepen. Om daar ook niet iets pro-forma van te maken, en elk jaar wordt dat eigenlijk beter.

Dat is nieuw:

Verschillende stedelijke scholen zijn aan het bekijken hoe  dat we een vak BURGERSCHAP of LEF – of wat dan de invulling kan zijn, maar daar is al veel over nagedacht want het zijn concreet uitgewerkte voorstellen-  eventueel zouden kunnen inrichten in de vrije uren. Dus eigenlijk bovenop. De levensbeschouwing, we gaan dat niet meer doen want we zijn daar aan gebonden. Niet alleen wij maar ook het gemeenschapsonderwijs, en dat was het grote nieuws op 1 september: ‘Gemeenschapsonderwijs start met BURGERSCHAP en LEF. Zij zijn ook aan de Grondwet gebonden, ze staan er niet boven, dus hoe lossen zij dat op? Door het aantal uur, want elke school heeft een aantal uur in de week waar dat hij zelf kan beslissen voor wat hij het gaat gebruiken. Om extra Grieks of Latijn in te richten, stemonderwijs, remediering, Nederlands, etc. Het is belangrijk dat er daar draagvlak voor is, ook bij de leerkrachten en bij de school. Dat is dus aan het groeien. Je zou kunnen gaan zeggen: bij de eerste graad zet je vooral in op oriëntatie, op brede eerstegraads kennis wat te maken heeft met heel veel uiteenlopende dingen. In de tweede graad gaan we een stukje remediëren en gaan kijken waar er extra nood is, of specialisatie. Voor de Derde graad zijn we nu aan het bekijken of we daar op een aantal scholen BURGERSCHAP/LEF kunnen gaan invullen.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Slechte staat wegdek Hogeweg

Slechte staat wegdek Hogeweg

Na de beëindiging van de werken aan het viaduct ter hoogte van de Hogeweg blijkt dat het wegdek ter plaatse zich in een zeer slechte toestand bevindt met gevaarlijke putten ingevolge het zwaar verkeer dat daar de afgelopen maanden noodgedwongen moest passeren. Het wegdek richting Motorstraat vertoont evenzeer sporen van het dagelijks zwaar verkeer richting oprit van de R4.

Is de schepen bereid om het wegdek te laten herstellen zodat de veiligheid van alle weggebruikers gegarandeerd wordt?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het onderhoud en beheer van deze zone behoort tot de bevoegdheid van Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV). Begin januari werd de slechte staat van het wegdek reeds door de sectorverantwoordelijke van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen overgemaakt aan AWV.

Hierop bevestigde AWV de slechte staat van het wegdek en een herstel in een minder regenachtige periode. AWV is dus op de hoogte van de slechte staat en heeft bevestigd dat de werken zullen worden opgenomen in een onderhoudsbestek en dat de uitvoering van de werken in de loop van dit jaar voorzien zal worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken